Архив обяви община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р - С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Община Несебър на основание чл. 63, ал. 3 от АПК във вр. с чл. 210, ал. 3 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че във връзка с изграждане на проект с наименование „Събиране, пречистване и отвеждане на пречистените отпадъчни води от агломерация Несебър – Слънчев Бряг – Равда” и въз основа на влезли в сила ПУП са изготвени Решение № 3/20.08.2012 год., Решение № 4/20.08.2012 год. и Решение № 5/20.08.2012 год. за определяне на справедливата пазарна оценка на сервитута на засегнатите от проекта имоти.

Приложения:

Решение № 3/20.08.2012 год., Решение № 4/20.08.2012 год. и Решение № 5/20.08.2012 год. на комисията по чл. 210 от ЗУТ.

Решение №6 оценки сервитуи НЕК Гюльовца

Решение №7 оценки сервитуи НЕК Оризаре

Решение №8 оценки сервитуи НЕК Тънково

Решение №9 оценки сервитуи НЕК Кошарица.
Публикувано 18 Feb 2013 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNews