Архив обяви община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР-КМЕТСТВО ОБЗОР
8250 гр.Обзор,ул.”Иван Вазов” №2, тел.0556/ 3 22 57

Изх. № 1057/ 10.01.2013г.

СЪОБЩЕНИЕ

Съобщаваме Ви, че с протоколно решение т.24 от протокол № 2 от 10.02.2011г. на ОбЕСУТ при Община Несебър е приет проект за ПУП – ПРЗ за ПИ с идентификатор : 53045.522.422 по одобрена КК на м. “Срещу село” , землище на гр. Обзор , община Несебър за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди , съставляваща имот с идентификатор по кадастрална карта 53045.522.422 местност ”Срещу село”, гр. Обзор на площ от 583кв.м. и обособяване от имота в съответствие с план – извадка по чл.133 ЗУТ от ПУП –ПР за част от масив 522 приет на ОбЕСУТ протокол № 32 / 14.09.2007г.на УПИ ХІ-422 кв.13а с площ 524,4 кв.м. Транспортния достъп до имота се осъществява от изток от новоурегулирана улица .С плана за застрояване новообразувания УПИ се отрежда за ” Жилищно строителство”-устройствена зона ”Жм” при устройствени показатели , както следва : Кплътност = 30% , Кинт.=0,90 , максимална височина на застрояване Н=10,00м. и минимално озеленена площ 40%.
Плана се намира в отдел “УТ” при Кметство гр.Обзор ул.”Иван Вазов” №2 и може да се прегледа от заинтересованите лица.
Искания и възражения по проекта се правят в 30-дневен срок от получаване на настоящото съобщение ..
Публикувано 10 Jan 2013 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNews