Архив обяви община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р З А П О В Е Д № 1662 Гр.Несебър, 15.12.2012г.
В изпълнение на заповед № 1654/11.12.2012г. на кмета на община Несебър комисията по чл.9, ал.1 от Наредба №4 на ОС-Несебър, назначена със заповед №99/21.02.2012г. е провела свое заседание на 12.12.2012г., в което повторно е разгледала и обсъдила преписките по картотекиране на гражданите, които се изваждат от картотеката съгласно решението й по т.1 от дневния ред от заседанието й на 06.11.2012г., както и постъпилите жалби с приложените документи. За решенията приети на заседанието е подписан протокол №4/12.12.2012г., който ми беше представен за издаване на заповед за утвърждаване на списъка на лицата, които се изваждат от картотеката на Община Несебър на граждани с установени жилищни нужди и чиито преписки по картотекиране се прекратяват.
След като се запознах с протокола и приложените към него преписки считам, че решенията на комисията са обосновани и правилни, и като такива напълно ги споделям. Фактите и обстоятелствата, подробно описани в протокола по всяка една преписка, недвусмислено показват, че са налице законовите предпоставки за прилагане на разпоредбите в Наредба №4 на ОС –Несебър, които регламентират условията и реда за изваждане от картотеката на гражданите с установени жилищни нужди. Процедурата е спазена, като е дадена възможност на всеки един гражданин да представи допълнителни документи, да изложи факти и обстоятелства от значение за вземане на решението от комисията. Повторното заседаване на комисията не е довела до промяна в решението на комисията, но е дала възможност още веднъж да се разгледат документите и да се обърне внимание на всеки детайл с оглед избягване на неправилни изводи и приемане на незаконосъобразни решения.
Предвид гореизложеното и като считам, че решенията на комисията по чл.9, ал.1 от Наредба №4 на ОС-Несебър, обективирани в Протокол №4/12.12.2012г., са приети при спазване на материалноправните и процесуални норми, на основание чл.9, ал.3 изр.3 от Наредба №4 на ОС-Несебър за реда и условията за установяване на жилищни нужди и за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Община Несебър и във връзка с чл.44, ал.2 от ЗМСМА

З А П О В Я Д В А М :

УТВЪРЖДАВАМ списъка на лицата, които се изваждат от картотеката по чл.7, ал.1 от Наредба №4 на ОС-Несебър на граждани с установени жилищни нужди, както следва:
1. Свилен Ангелов Иванов, Петка Хрусафова Друмева, Теодора Георгиева Друмева и Георги Георгиев Друмев от гр.Обзор, ул.”Черноморска” №31, ет.3, ап.9 ;
2. Йовка Христова Ангелова, Николай Тодоров Ангелов, Кристиян Николаев Ангелов и Александър Николаев Ангелов, всички от гр.Обзор, ул. ”Черноморска” №31, ет.1, ап.3;
3. Гергана Вангелова Попова , Георги Димитров Попов, Диана Георгиева Попова , Вангел Георгиев Попов всички от гр.Обзор, ул. ”Черноморска” №31, ап.4;
4. Йордан Николов Стойков, Христина СтояноваСтойкова,Николай Йорданов Стойков, всички от гр.Обзор, ул.”Черноморска” №3, ет.2, ап.6;
5. Вангел Христов Чакъров, Димитричка Александрова Чакърова, Дарина Вангелова Чакърова, Александър Вангелов Чакъров, всички от гр.Обзор, ул.”Черноморска” №31, ет.1, ап.1;
6. Надя Димитрова Стоянова от гр.Обзор, ул.”Черноморска” №31, ет.3;
7. Христо Христов Стоянов от гр.Обзор, ул.”Черноморска” №31, ет.3;

Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение и да се изложи на информационното табло на общината.
Настоящата заповед подлежи на оспорване по реда на АПК пред Административен съд – Бургас в 14 дневен срок от съобщаването й.КМЕТ НА ОБЩИНАТА:...П
/ Н.ДИМИТРОВ/


.
Публикувано 07 Jan 2013 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNews