Архив обяви община Несебър

КОНКУРС ЗА НАЕМАНЕ НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТ-ОЦЕНИТЕЛИ
МИРГ “ПОМОРИЕ – НЕСЕБЪР“ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА НАЕМАНЕ НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТ - ОЦЕНИТЕЛИ ЗА УЧАСТИЕ В КОМИСИИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЕКТИ НА МЕСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА МИРГ„ПОМОРИЕ - НЕСЕБЪР”, ФИНАНСИРАНИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТЕ НА СЕКТОР „РИБАРСТВО” 2007-2013 г.
1.Изисквания към кандидатите:
• Да са физически лица.
• Да не са осъждани за престъпление от общ характер, освен ако са реабилитирани.
• Да не са лишени от правото да упражняват определена професия или дейност.
• Да не са свързани лица с членове на управителния съвет на сдружението, с членове на комисията провеждаща избора на външни експерти или със служители на ръководна длъжност в сдружението. Свързани са лица, между които съществува някое от следните отношения:
а) роднини по права линия без ограничение;
б) роднини по съребрена линия до четвърта степен включително;
в) роднини по сватовство - до втора степен включително;
г) съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство;
д) съдружници;
• Да имат висше образувание минимална степен бакалавър и опит по специалността, за която кандидатстват минимум пет години.
2. Необходими документи:
• Автобиография Европейски формат
• Копие от трудова книжка или други документи доказващи професионалния опит – представя се копие, а при подписване на рамково споразумение оригинала за сверяване на данните.
• Копие от диплома за завършено висше образование;
• Заявление за участие в конкурс за наемане на външни експерт-оценители на проектни предложения /по образец/;
• Декларация /по образец/;

3. Специалности, по които ще се наемат външни експерти :
А) Област „Социални, стопански и правни науки”:
Професионални направления:
• Социология, антропология и науки за културата;
• Социални дейности;
• Право;
• Икономика;
• Административно управление;
• Политически науки;
• Обществени комуникации и информационни науки;
• Туризъм.
В) Област „Природни науки , математика и информатика”:
Професионални направления:
• Биологически науки;
• Информатика и компютърни науки;
• Науки за земята.
С) Област „Технически науки”:
Професионални направления:
• Комуникационна и компютърна техника;
• Общо инженерство;
• Енергетика;
• Хранителна технология;
• Архитектура, строителство и геодезия;
• Автотранспорт;
• Хидроинженерство;
• Корабостроене;
D) Област „Аграрни науки”;
Професионални направления:
• Растениевъдство;
• Растителна защита;
• Животновъдство;
• Ветеринарна медицина;
• Горско стопанство;
E) Област „Хуманитарни науки”:
Професионални направления:
• История и археология;

4. Срокът за прием на документите за кандидатстване е 10 /десет/ работни дни, считано от датата на публикуване на обявата в сайта на МИРГ „Поморие-Несебър“.
5. Комисията подрежда избраните външни експерти в списъци според техните специалности по реда на подаване на документите
6. Комисията, прави подбор по документи до 5 /пет/ работни дни, като попълва КЛ за административно съответствие и за допустимост на кандидатите.
7. Предлага за одобрение на УС избраните кандидати.
8. След утвърждаване на списъка с избраните външни експерти, Председателят на УС, сключва рамково споразумение.
9. Избора на външен експерт се прави от списъка по съответната специалност по реда на тяхната подредба. След използването на всички експерти от списъка се започва отначало.
Необходимите документи, следва да бъдат подадени в офиса на МИРГ „Поморие-Несебър”:
- лично или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно;
- по поща/куриер.
Краен срок за подаване на документи за кандидатстване: 11.12.2012 г., до 17,00 часа.
Адрес: гр. Поморие, п.к. 8200, обл.Бургас, пл.Св.Св.”Кирил и Методий“ №1
За повече информация: www.flag-pn.org
Публикувано 29 Nov 2012 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNews