Архив обяви община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР С Ъ О Б Щ Е Н И Е изх.№92-00-7071/22.11.2012г.
На основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на основание чл.110, ал.1 т.5 от ЗУТ е изработен ПУП - парцеларен план за частична преработка на ПУП – ПП за елементи на техническата инфраструктура извън границите на населените места за обект: „Нова ВЛ 110 кV п/ст „Айтос - п/ст „Слънчев бряг-запад” частична преработка на ПУП – ПП в участък от стълб №161/поземлен имот 39164.11.461/ до стълб №163 /поземлен имот 39164.12.138/ в землището на с.Кошарица, община Несебър.

Сервитута на трасето на кабелите в участъка на стълб №161 до стълб №163 засяга следните имоти в землището на с.Кошарица: 39164.11.437; 39164.11.438; 39164.11.439; 39164.11.440, 39164.11.461; 39164.11.462; 39164.12.27; 39164.12.33, 39164.12.104, 39164.12.138; 39164.12.638 и 39164.12.639.

Проекта е изложен в сградата на общинската администрация ет.3 стая 37.
На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

.
Публикувано 29 Nov 2012 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNews