Архив обяви община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪРОБЩИНА НЕСЕБЪР

ДО
„ГОЛДЪН БЪГ" ЕООД
Гр. Велико Търново, ул. „България" № 2
Представлявано от
Стела Михайлова Александрова


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО АЛЕКСАНДРОВА,
На 13.04.1999 год. между представляваното от Вас дружество и Община Несебър е подписан договор за концесия с предмет: третиране на битови отпадъци върху терен публична общинска собственост отреден за сметище.

С Решение № 819 от Протокол № 23 Общински съвет- гр. Несебър взе Решение за прекратяване на договора за концесия.
Решението е обжалвано и е влязло в сила /Определение № 2293/18.10.2010 год. постановено по адм. дело № 147/2010 год. по описа на Административен съд - гр. Бургас, Определение № 15515/16.12.2010 год. постановено по адм. дело № 15155/2010 год. по описа на ВАС/
С настоящото писмо Ви уведомяваме за прекратяване на договора за концесия и Ви каним в 10 дневен срок от получаването му да предадете владението на имота предмет на договора за концесия.

В случай, че не предадете доброволно имота, предмет на договора за концесия, считайте настоящото писмо за уведомление по смисъла на чл. 26 от АПК за откриване на производство по издаване на Заповед за изземване на имота по реда на чл. 65 от
зос.

В посоченият по - горе срок можете да представите факти и обстоятелства от значение за случая.

За Кмет на Община Несебър:
/ В. Борисов - съгласно Заповед№ 1504/28.09.2012 год. /
.
Публикувано 22 Oct 2012 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNews