Архив обяви община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р З А П О В Е Д №319 Гр.Несебър, 10.10.2012г.
На основание чл.37, ал.1 от ЗОС и чл.69, ал.1 във връзка с чл.43, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър и в изпълнение на Решение №135 от Протокол №6/11.04.2012г. на Общински съвет –Несебър и Решение №230 от Протокол№8/18.07.2012г.

З А П О В Я Д В А М :
Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на право на строеж върху общински имоти, както следва:

1. Правото на строеж върху 1/12 идеална част от УПИ Х, кв.12, по плана на ж.к.”Черно море”, гр.Несебър, с кад.№51500.503.400 по КК на гр.Несебър, целия на площ от 1980кв.м, за изграждане на жилищна сграда №2 с РЗП от 330 кв.м върху ½ ид.част от Застроително петно №1 цялото с РЗП- 660кв.м и ЗП-123кв.м., с начална тръжна цена в размер на 47 577лв. без ДДС.
2. Правото на строеж върху 1/12 идеална част от УПИ Х, кв.12, по плана на ж.к.”Черно море”, гр.Несебър, с кад.№51500.503.400 по КК на гр.Несебър, целия на площ от 1980кв.м, за изграждане на жилищна сграда с РЗП от 330 кв.м, върху ½ ид.част от Застроително петно №4 цялото с РЗП- 660кв.м и ЗП-129кв.м, с начална тръжна цена в размер на 47 577лв. без ДДС.
3. Правото на строеж върху 1/6 идеална част от УПИ Х, кв.12, по плана на ж.к.”Черно море”, гр.Несебър, с кад.№51500.503.400 по КК на гр.Несебър, целия на площ от 1980кв.м, за изграждане на жилищна сграда с РЗП от 660 кв.м и ЗП – 129кв.м върху Застроително петно №5, с начална тръжна цена в размер на 95153лв. без ДДС.
При следните условия:
1. До участие се допускат физически и юридически лица.
2. Депозит за участие – 10 % от началната тръжна цена.
3. Стъпка за наддаване – 1% от началната тръжна цена.
4. Срок за закупуване на тръжната документация – до 16.00 часа на:
- 29.10.2012г. – за първата дата за провеждане на търга;
- 06.11.2012г. – за втора дата за провеждане на търга.
Тръжната документация се закупува срещу заплащане на 60.00лв. /шестдесет лева/ с ДДС по сметка на Община Несебър в Уни Кредит Булбанк”, BIC UNCRBGSF, IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 447000
и се получава от гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, най-късно до 16.00ч. на датата посочена в т.4, след представяне на платежно нареждане за извършено плащане, лично или от изрично упълномощено от купувача на документацията лице.
5. Срок за подаване на заявление за участие - до 16.00 часа на гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър на:
5.1. 30.10.2012г. – за първата дата за провеждане на търга;
5.2. 07.11.2012г. – за втора дата за провеждане на търга.
6. Дата, час и място за провеждане на търга:
6.1. Първа дата за провеждане – 31.10.2012г. от 11.00ч. в сградата на Общината.
6.2. Втора дата за провеждане – 08.11.2012г. от 11.00ч. в сградата на Общината, ако в посочения срок по т.5.1 – 30.10.2012г. не е постъпило нито едно заявление за участие или няма допуснат до участие в търга кандидат.

КМЕТ на Община Несебър: / Н.Димитров /

.
Публикувано 10 Oct 2012 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNews