Архив обяви община Несебър

О Б Я В А
От ОБЩИНА НЕСЕБЪР гр.Несебър,ул.Еделвайс №10
На основание чл.4,ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии /изм. ДВ. бр.3 от 11 Януари 2011г../

У В Е Д О М Я В А М Е

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение “ Главен водопровод от Деривация „Камчия” до водоем „Ханска шатра” - ІІ етап - Водоеми „Несебър”-Водоем ”Ханска шатра”, преминаващ през землищата на с.Равда, с.Тънково, с.Кошарица и гр.Несебър”.

Инвестиционното предложение предвижда изграждането на нов магистрален водопровод от Деривация Камчия до водоем „Ханска шатра”.Трасето на новопроектирания водопровод преминава по общински път с.Ахелой - с.Тънково в участъка т.1-т.80.Оттам до ШВ6 преминава по предварително избрано трасе за нов път –връзка между промишлена зона на с. Тънково и пътя Сл.бряг - Тънково.От От ШВ6 до т.226 трасето преминава успоредно на пътя от републиканската пътна мрежа Несебър - Тънково. От т.226 до т.320 трасето преминава по полски път-Общинска собственост.От т.323 до т.359 трасето е предвидено през резерват Калината на мястото на съществуващият водопровод ет.Ф200. Съгласно разработеният и одобрен на експертен съвет на ВиК вариант от ПИП , трасето на новия водопровод е предвидено да премине през резерват „Калината” по следните причини : Подменя се съществуващият АЦ водопровод с чугунени тръби в същото трасе като по този начин се елиминира нуждата от поддръжка и ремонт на стария водопровод . Работи се единствено в сервитута на стария водопровод и не се увреждат дървета , храсти и други растителности т.е. не се налага учредяването на нов сервитут .Строителство през защитена местност „Калината”следва да бъде извършено при стриктни мерки за опазване на околната среда и постоянен мониторинг от страна на отговарящите за резервата структури

От ШК9 до ШСК5 трасето преминава успоредно на петата на дигата на Северния охранителен канал, преминаващ покрай резерват „Калината“.От ШСК5 до ПС Кошарица трасето преминава по същ. асфалтови пътища, а от ПС Кошарица до водоем Ханска шатра през ДГФ на отстояние 1 метър успоредно на същ. тласкател -ет. ф400 от ПС Кошарица. Новопроектирания водопровод ще се изпълни от тръби DN500 съгласно направеното оразмеряване. Използваните тръби ще са от сферографитен чугун на муфени връзки „TYTON“ или „STANDART“.В участъка от ПС Кошарица до водоем Ханска шатра тръбите ще бъдат на закопчаващи муфени връзки, поради големият наклон на терена.На водопровода ще се монтират в най -високите точки -шахти въздушници, а в най-ниските-шахти калници. Всички СК ф400 на линия ще са тип „Бътерфлай“, а СК на отклонения на въздушници и калници-шибърни с гладко дъно и гумиран затвор.На водопровода ще се изпълнят 3 броя отклонения с ШСК : за с.Кошарица, в.з.Чолакова Чешма и ПС Кошарица.

Преминаването на р.Хаджийска ще се извърши по мостовата конструкция над реката .
Чрез хоризонтално сондиране ще се премине под пътя Бургас-Варна, Сл.Бряг - Кошарица, Северния охранителен канал.
Отпадъци, които се очаква да се генерират и предвиждания за тяхното третиране:

При реализирането на ИП за изграждане на Главен водопровод от Деривация „Камчия” до водоем „Ханска шатра”-ІІ етап-Водоеми „Несебър”-Водоем ”Ханска шатра” ще се извършват изкопни работи, полагане на пясъчна подложка под тръби, монтаж на тръби Ф 500 и обратно засипване.

Хумусът ще бъде депониран и отново положен при обратното засипване на изкопа.
Част от изкопаните земни маси ще се използват за обратен насип на изкопите в трасето на водопровода. Излишъкът от земни маси ще се извози, на депо съгласувано и определено от Община Несебър.
При осъществяването на строителни дейности по изграждането на Главният водопровод не се очаква отделянето на строителни отпадъци от използваните строителни материали - водопроводни тръби, пясък за подложка, отсевки. В малки количества, при изготвянето на кофраж за монолитни шахти ще има строителен отпадък, вкл. отпадък от битовите помещения на работниците. Предвижда се складирането на отпадъците да става разделно в специализирани съдове/контейнери с предназначение за отпадъци в строителството и да се извозват периодично с контейнеровоз с разрешение и по направление на Кмета на Община Несебър.

От поддръжка и ремонт на изграденият вече Главен водопровод от Деривация „Камчия” до водоем „Ханска шатра”-ІІ етап-Водоеми „Несебър”-Водоем ”Ханска шатра” ще се генерират отпадъци, чието третиране и транспортиране ще се извършва от дружеството експлоатиращо провода и отстраняващо авариите и повредите.
Очаквани количества и тип отпадъчни води - не се очаква генериране на отпадни водиВсички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в ОБЩИНА НЕСЕБЪР, ул.Еделвайс №10, ЦАИО №2, гише №2, кметства с.Равда, с.Тънково, с.Кошарица, в чиито землища попада инвестиционното намерение или в РИОСВ – БУРГАС.
.
Публикувано 13 Aug 2012 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNews