Архив обяви община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р З А П О В Е Д №1109 гр.Несебър, 20.07.2012г.
На основание чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.15, ал.1 от Наредба за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър и Решение №224 от Протокол №8/18.07.2012г. на Общински съвет – Несебър

З А П О В Я Д В А М :

Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на Кабинет за Медико-диагностична лаборатория на площ от 41.14кв.м, от които 17 кв.м са за основната дейност на лабораторията, а 24.14кв.м са обслужващи помещения, находящи се на първи етаж от Градска поликлиника, с кадастрален №53045.502.331.1, актувана с АпОС №1017/26.03.2001г., находяща се в УПИ Х, кв.53 по плана на гр.Обзор, при следните условия:

І. Начална конкурсна месечна наемна цена - 116.48лв. /сто и шестнадесет лева и четиридесет и осем стотинки/ с ДДС, определена съгласно Приложение №1 към чл.24от наредба №5, т.ІІ -5.

ІІ. Специфични условия на конкурса:
- Кабинета да се използва за Медико-диагностична лаборатория;
- Кандидатите да сключат договор с РЗОК;
- Да осигурят за своя сметка обзавеждането и оборудването на кабинета;
- Кабинета да работи целогодишно.

ІІІ. Критерии за оценяване:
К1 – Договор с РЗОК – 20 точки. Доказва се с представяне на договор с РЗОК за съответната година.
Ако в офертата кандидата се задължава в едномесечен срок от подписване на договора да сключи договор с РЗОК -15точки.
К2 – Целогодишна работа на кабинета:
- При 8 часов работен ден на петдневна работна седмица – 15 точки;
- При 6 часов работен ден на петдневна работна седмица –10 точки;
- При 4 часов работен ден на петдневна работна седмица – 5точки;
- При 4 дневна работна седмица – 4точки;
- При 3 дневна работна седмица – 3точки;
К3 – Активност на профила
- До 5 години стаж към момента на подаване на офертата – 5 точки;
- До 10 години стаж към момента на подаване на офертата – 10 точки;
- До 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 15 точки;
- Над 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 20 точки;
К4 – Предложена месечна наемна цена:
- При предложена цена еднаква с началната конкурсна цена – 5 точки;
- При предложена цена по-висока от началната конкурсна цена до 20% – 10 точки;
- При предложена цена по-висока от началната конкурсна цена над 20% – 15 точки;
К5– Извършване на специализирани дейности с необходимото за целта оборудване –5 точки.
К6– Насрещни предложения благоприятни за общината и населението- 5точки.
Комплексна оценка: К = К1+ К2 + К3 + К4 + К5 + К6
При равен брой точки , превес ще имат точките от критериите, които най – пълно задоволяват нуждите на населението, а именно: К1, К2, К5


ІV. Депозит за участие - 10% от началната конкурсна месечна наемна цена.

V. Срок за закупуване на конкурсната документация – до 16.00ч.:
V.1. На 08.08.2012г. за първа дата за провеждане на конкурса;
V.2. На 16.08.2012г. за втора дата за провеждане на конкурса;
Конкурсната документация се закупува срещу заплащане на 60.00лв. /шестдесет лева/ с ДДС по сметка на Община Несебър в Уни Кредит Булбанк”, BIC UNCRBGSF, IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 447000
и се получава от гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, най-късно до 16.00ч. на датата посочена в т.V, след представяне на платежно нареждане за извършено плащане, лично или от изрично упълномощено от купувача на документацията лице.

VІ. Срок за подаване на писмени оферти - до 16.00 часа :
VІ.1 До 09.08.2012г. за първа дата за провеждане на конкурса;
VІ.2. До 17.08.2012г. за втора дата за провеждане на конкурса;
На гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър.

VІІ. Дата, час и място за провеждане на конкурса:
VІІ.1. Първа дата за провеждане – 10.08.2012г. от 10.00ч. в сградата на Общината.
VІІ.2. Втора дата за провеждане – 20.08.2012г. от 10.00ч. в сградата на Общината
Конкурса се провежда по втората дата, ако в посочения срок по т.VІІ.1. е постъпило само едно предложение или до участие е допуснат само един участник, представил изискуемите в конкурсната документация документи.
Ако не е постъпили поне едно валидно предложение за участие в срока по т.VІ.1 конкурса се прекратява.

КМЕТ НА ОБЩИНАТА: /Николай Димитров/
.
Публикувано 20 Jul 2012 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNews