Архив обяви община Несебър

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
ОБЛИГАЦИОННА ЕМИСИЯ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР


Община Несебър, на основание чл. 206, ал.6 от Търговския закон, обявява издаването на емисия общински облигации с ISIN код BG2100012124 с размер 9 250 000 (девет милиона двеста и петдесет хиляди) лева, разпределени в 9 250 (девет хиляди двеста и петдесет) броя поименни, безналични, лихвоносни, свободно прехвърляеми, обезпечени общински облигации, с номинална и емисионна стойност 1 000 (хиляда) лева и лихвени плащания на всеки 3-месечен период, със срок на облигационния заем от 60 месеца, считано от 11.07.2012г., с падеж 11.07.2017 г.

Датите на падежите на лихвените и главничните плащания са, както следва:
11.10.2012г., 11.01.2013г., 11.04.2013г., 11.07.2013г., 11.10.2013г., 11.01.2014г., 11.04.2014г., 11.07.2014г., 11.10.2014г., 11.01.2015г., 11.04.2015г., 11.07.2015г., 11.10.2015г., 11.01.2016г., 11.04.2016г., 11.07.2016г., 11.10.2016г., 11.01.2017г., 11.04.2017г., 11.07.2017г.

Плащанията на главница и лихви по облигационния заем се обслужват от Централен Депозитар АД.

На основание чл.206, ал.6 и 7 от Търговския закон, Община Несебър свиква първото общо събрание на облигационерите в описаната по-горе емисия на 23.07.2012г. от 14.00ч. на адреса на Община Несебър – гр. Несебър, ул. „Еделвайс” №10 /заседателна зала/ при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Потвърждаване избора на ЧПБ „Тексим” АД за Довереник на облигационерите по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), с което Довереникът се счита за упълномощен да представлява облигационерите от настоящата емисия;
2. Разни.
Канят се всички облигационери, притежаващи облигации от емисията общински облигации на Община Несебър към дата 13.07.2012г. да присъстват лично или чрез надлежно упълномощени техни представители. Облигационерите, юридически лица, се представляват от законните си представители или чрез надлежно упълномощени от тях лица. Всички облигационери са длъжни да представят документ за самоличност, изрично писмено пълномощно, в случай на упълномощаване и удостоверение за актуално състояние на облигационерите – юридически лица. При липса на кворум на основание чл.227 от Т3, Общото събрание на облигационерите ще се проведе на 06.08.2012г. от 14.00ч. на същия адрес и при същия дневен ред.

.
Публикувано 12 Jul 2012 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNews