Архив обяви община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ Изх.№94-00-4247/28.06.2012 год.
С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава на собственицине на имот пл.№544 /неизвестен собственик съгласно разписен лист/, че със заповед №201 от 15.06.2012 год. и заповед №219 от 27.06.2012 год. е одобрен ПУП-ПРЗ за УПИ ІV-586 в кв.68 /61056.501.586/ по плана на с.Равда .
Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за имот с идентификатор 61056.501.586 по КК на с.Равда, който план касае урегулиране на имот с идентификатор 61056.501.586 на площ 1888 кв.м на новообразуван УПИ ІV-586 с площ 1888кв.м в кв.68 по плана на с.Равда, при което регулационните граници на новообразувания УПИ се провеждат по имотни граници по одобрена КК. С плана за застрояване новообразувания УПИ се отрежда за „Жилищно строителство”- устройствената зона „Жс”, при устройствени показатели Кплътност=45%,К инт=1.70, максимална височина Н=13.50м и минимално озеленена площ 30% съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от заповедта.
На основание чл.16, ал.5 от ЗУТ:
В собственост на «Солнечная Болгария» ООД ЕИК 200514110, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ж.к. «Славейков» №160, вх.Г, ап.18, представлявано от Станислав Проданов Чиликов се предоставя новообразуван УПИ ІV-586 в кв.68, при гроници на имот: имот 61056.501.588, имот 61056.501.616, имот 61056.501.455 и имот 61056.501.532.
Заповедта да се обяви на всички заинтересувани лица по реда на чл.130 от ЗУТ.
Заповедта може да бъде оспорена пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от узнаването и.
Проектът се намира в отдел “УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

.
Публикувано 28 Jun 2012 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNews