Архив обяви община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р З А П О В Е Д №901 Гр.Несебър, 25.06.2012 год.
На основание чл.37, ал.1 и ал.2 от ЗОС и чл.43, ал.1 от НРПУРОИ на Общински съвет – Несебър и в изпълнение на Решение № 200 от Протокол №7/05.06.2012г. на Общински съвет – Несебър
З А П О В Я Д В А М :
Да се проведе публично оповестен конкурс за учредяване на право на строеж върху общински имот с кадастрален идентификатор 51500.502.837 по кадастралната карта на гр.Несебър, на площ от 2821кв.м, представляващ УПИ І, кв.84 по плана на гр.Несебър, отреден „За жилищно строителство, магазини и гаражи”, АчОС №4047/01.06.2010г., с градоустройствени показатели: Кинт=3.00, К плътност = 65%, максимална височина Н=21.00м (7 етажа) и минимално озеленена площ 30%, според които може да бъде изградена сграда със смесено предназначение с допустима застроена площ- 1833 кв.м и допустима разгъната застроена площ по смисъла на §5, т.18 от ДР към ЗУТ – 8460кв.м, с обща бруто РЗП по смисъла на §6, ал.3 от ПЗР на Наредба № 5 на Общински съвет Несебър в размер на 13 113 кв.м, включваща: надземна площ с РЗП-8460кв.м и подземна площ с РЗП-4653кв.м., при следните условия:
І. Начална конкурсна цена на правото на строеж – 2 120 560 лв. /Два милиона сто и двадесет хиляди петстотин и шестдесет лева/ без ДДС определена съгласно чл.41, ал.2 от ЗОС, въз основа на пазарна оценка изготвена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС, заплащането на която да се извърши чрез :
1.Проектиране и построяване, за сметка на Суперфициара, на друг обект за нуждите на общината, а именно: „Жилищна сграда” в УПИ ІV, кв.19 по плана на ж.к.”Черно море”с РЗП 3794 кв.м., с кадастрален идентификатор 51500.503.426 по кадастралната карта на гр.Несебър, на площ от 1813кв.м., и която съгласно действащите градоустройствени показатели: Кинт=2.00, К плътност = 60%, максимална височина Н=12.00м и минимално озеленена площ 40%, ще бъде със застроена площ /ЗП/ - 1087кв.м, допустима разгъната застроена площ /РЗП/ по смисъла на §5, т.18 от ДР към ЗУТ – 3626кв.м, с обща бруто РЗП по смисъла на §6, ал.3 от ПЗР на Наредба № 5 на Общински съвет Несебър в размер на 3794кв.м, включваща: 15 броя гаражи, всеки един по 24кв.м; 42 броя складови помещения, всяко по 4 кв.м и 42 броя жилища с обща РЗП – 3194кв.м.
2. Доплащане на разликата между стойността на сградата и цената на правото на строеж предложени в офертата на купувача на вещното право.
ІІ. Специфични условия:
1. При проектиране на сградата в УПИ ІV, кв.19 по плана на ж.к.”Черно море” спечелилият участник да съгласува с Община Несебър заданието и проектите, по време на тяхното изготвяне и преди внасянето им за одобряване. Община Несебър може да проверява изпълнението на строежа и да дава препоръки във всяко време, стига това да не пречи на изпълнителя на строежа.
2. При предаването на жилищната сграда на Община Несебър, същата следва да е въведена в експлоатация, с изпълнена вертикална планировка, а обектите в нея предадени „До ключ”, и изпълнени най –малко, както следва: Четириетажна сграда- стоманобетонна конструкция (с плочи и колони), със скатен покрив – неизползваемо подпокривно пространство; извършено покриване и водоотвеждане; с енергоспестяваща дограма - стъклопакет; външна изолация и мазилка, съгласно изискванията за топлоизолация и енергийна ефективност; изпълнени общи части - с парапет, под –терикот, стени – шпакловани, латекс; изпълнени „В и К” , „Ел”, „ОВ” , звънчева и др.инсталации, с поставени осветителни тела във всички помещения, включително и на балконите и по стълбището; жилищните помещения – стени и таван - шпакловани, латекс, подово покритие – ламинат; кухня и коридор – под – теракот, монтирана мивка и смесителна батерия в кухнята, интериорни врати на всички стаи и входни врати на апартаментите, тоалетна и баня – стени и под теракот, с монтиран санитарен фаянс, смесителни батерии и бойлер; да се предвидят възможности за различни варианти отопление; складови помещения и гаражи – с монтирани външни врати, под на замазка, стени – мазилка и осветително тяло. Довършителните работи, които не са изброени да бъдат извършени по категория „Стандарт”.
3. Започване на строителство в УПИ І кв.84 - не по-рано от 6/шест/ месеца след въвеждане в експлоатация и предаване на сградата в УПИ ІV кв.19 по плана на ж.к.”Черно море”.
ІІІ. Срокът за изграждане, въвеждане в експлоатация на сградата в УПИ ІV кв.19 по плана на ж.к.”Черно море” и предаването й на Община Несебър е до 30 месеца от сключване на договора за ОПС.
ІV. Депозита за участие в конкурса - 10% от началната конкурсна цена в размер на 212056лв. / двеста и дванадесет хиляди и петдесет и шест лева/.
V. Критерии за оценяване:
1. Цена на правото на строеж / в лева/ – К1 – до 50т., който се изчислява по формулата: К1 = (Цпсо/Цпс макс) х 50,
-Цспо е цената на правото на строеж предложена от оценявания участник;
-Цспмакс е най-високата цена на правото на строеж, предложена в конкурса .
Предложената цена на правото на строеж не може да бъде по-ниска от началната конкурсна цена в размер на 2 120 560 лв. /Два милиона сто и двадесет хиляди петстотин и шестдесет лева/
2. Стойност на сградата / в лева/– К2 - до 25т. , който се изчислява по формулата: К2 = (Цсмин/Цсо) х 25,
-Цсмин е най ниската стойност на сградата, предложена от участник в конкурса
-Цсо е стойността на сградата, предложена от оценявания участник
Предложената цена от участника не може да бъде по-висока от цената посочена в пазарната оценка в размер на 2103280лв. /Два милиона сто и три хиляди двеста и осемдесет лева/.
3. Срок за изпълнение на сградата в УПИ ІV кв.19 по плана на ж.к.”Черно море”/в месеци/ –К3 – до 20т.., който се изчислява по формулата: К3 =( Смин / Со) х 20
-„Смин” е най – краткия срок за изграждане на сградата предложен от участник;
- „Со” е срока предложен от оценяваният кандидат
4. Насрещни предложения – К3 - до 5т.
Комплексна оценка К= К1+ К2+ К3+ К4
VІ. Срок за закупуване на конкурсната документация – до 16.00ч.:
VІ.1. На 11.07.2012г. за първа дата за провеждане на конкурса;
VІ.2. На 18.07.2012г. за втора дата за провеждане на конкурса;
Конкурсната документация се закупува срещу заплащане на 60.00лв. /шестдесет лева/ с ДДС по сметка на Община Несебър в Уни Кредит Булбанк”, BIC UNCRBGSF, IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 447000 и се получава от гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, най-късно до 16.00ч. на датата посочена в т.VІ, след представяне на платежно нареждане за извършено плащане, лично или от изрично упълномощено от купувача на документацията лице.
VІІ. Срок за подаване на писмени оферти - до 16.00 часа :
VІІ.1 До 12.07.2012г. за първа дата за провеждане на конкурса;
VІІ.2. До 19.07.2012г. за втора дата за провеждане на конкурса;
На гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър.
VІІІ. Дата, час и място за провеждане на конкурса:
VІІІ.1. Първа дата за провеждане – 13.07.2012г. от 10.00ч. в сградата на Общината.
VІІІ.2. Втора дата за провеждане – 20.07.2012г. от 10.00ч. в сградата на Общината. Конкурса се провежда по втората дата, ако в посочения срок по т.VІІ.1. е постъпило само едно предложение или до участие е допуснат само един участник, представил изискуемите в конкурсната документация документи. Ако не е постъпили поне едно валидно предложение за участие в срока по т.VІІ.1 конкурса се прекратява.
КМЕТ НА ОБЩИНАТА: /Николай Димитров/
Публикувано 25 Jun 2012 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNews