Архив обяви община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР С Ъ О Б Щ Е Н И Е изх.№92-00-4083 от 21.06.2012г.
Община Несебър на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че на основание чл.110, ал.1 т.5 от ЗУТ е изработен проект на ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: „Външни водопровод и канализация за имот с идентификатор 51500.82.14 по кадастралната карта на гр.Несебър, местност „Кокалу””. Новопредвидения водопровод започва от съществуващ водопровод, минава по полски пътища с идентификатор по кадастрална карта 51500.76.10 и 51500.80.42 собственост на Община Несебър и достига до имот с идентификатор по кадастрална карта 51500.82.14-собственост на възложителя. Канализацията минава по полски път с идентификатор по кадастрална карта 51500.80.42 и достига до съществувщата канализация в пълски път с идентификатор 51500.77.38- собственост на Община Несебър.

Дължината на водопровода е 370м. а на канализацията е 287м. Определен е сервитут по 3м. от двете страни на трасетата. Имоти засегнати от сервитута на водопровода и канализацията са : 51500.79.17, 51500.79.16, 51500.81.1, 51500.81.2, 51500.81.3, 51500.81.4, 51500.81.5, 51500.81.6, 51500.80.42, 51500.82.24, 51500.82.23, 51500.82.22, 51500.82.21, 51500.82.20, 51500.82.19, 51500.82.18, 51500.82.17, 51500.82.16, 51500.82.15 и 51500.77.38 по КК на гр.Несебър, местност „Кокалу”.

Проекта е изложен в сградата на общинска администрация гр.Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 стая 32. На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация Несебър.

.
Публикувано 21 Jun 2012 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNews