Архив обяви община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ Изх.№94-00-3543/28.05.2012 год.
С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, на ЕТ „АЕГ 22-Антон Гоцев”, Дочка Николова Пехливанова, Ана Любенова Пехливанова, Соня Любенова Пехливанова, Донка Любенова Пехливанова, Елена Павлова Нонова, Николина Павлова Цветанова, Павел Димитров Цветанов, Янка Павлова Койчева и собствениците на имот с идентификатор 73571.501.499 по плана на с.Тънково, че е изработен проект за изменение на ПУП-ПЗ за имот 73571.31.41, м.”Бабини драки” землище с.Тънково.
Проектът касае промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди на имот 73571.31.41 на площ от 5199 кв.м. Проектът предвижда обособяване на УПИ І с площ 3000 кв.м и УПИ ІІ с площ 1941 кв.м и УПИ ІІІ-„За път” с площ 245 кв.м.С плана за застрояване имота се отрежда „За жилищно строителство”-устройствена зона „Жм” при градоустройствени показатели: Кпл.=50%, Кинт.=1.20, максимална височина Н=10.00 м и минимално озеленена площ от 40%.
Проектът се намира в отдел “УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 14-дневен срок от публикуване на съобщението до Община Несебър.
Телефон за контакт: 0554 29331


.
Публикувано 28 May 2012 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNews