Архив обяви община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р - ОБЯВЛЕНИЕ
Община Несебър, уведомява собствениците на имотите, които се отчуждават съгласно Заповед №172/21.05.2012г. на кмета на Общината за изграждане на обект от първостепенно значение – публична общинска собственост „Довеждащи пътни връзки за претоварна станция за неопасни битови отпадъци в ПИ 61056.21.2, м.”Мерата”, землище на с.Равда, че паричното обезщетение за отчуждаване на частите от имоти описани в т.1 от заповедта ще се внесе в „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” – клон – Несебър. Изплащането на обезщетението ще започне 14 дни след обнародването на заповедта в Държавен вестник по банковите сметки на правоимащите, съобразно квотите им на съсобственост. Предвид това, всеки собственик следва да представи в отдел „Общинска собственост” информация относно банковата сметка, по която да се изплати паричното обезщетение.


О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р ЗАПОВЕД №172 гр.Несебър, 21.05.2012г.
С подробен устройствен план – парцеларен план се предвижда изграждане на обект от първостепенно значение – публична общинска собственост „Довеждащи пътни връзки за претоварна станция за неопасни битови отпадъци в ПИ 61056.21.2, м.”Мерата”, землище на с.Равда. Плана е одобрен с решение №1423 от протокол №38/22.07.2011г. на Общински съвет – Несебър и решение №73 от протокол №4/21.12.2011г. на Общински съвет - Несебър, обнародвани в ДВ бр.69/08.09.2011г. и ДВ бр.5/17.01.2012г., и е част от проект за изграждане претоварна станция, която е включена в проекта за регионална система за управление на отпадъците в регион Бургас. С влезлия в сила подробен устройствен план - парцеларен план, описан по-горе се засягат реални части от имоти – частна собственост, които следва да бъдат отчуждени.
Предвид гореизложеното, на основание чл.21,ал.1 и чл.25, ал.2 от ЗОС
З А П О В Я Д В А М :
1. Отчуждавам принудително за задоволяване на общински нужди, които не могат да бъдат задоволени по друг начин, въз основа на влязъл в сила подробен устройствен план – парцеларен план, реални части от имоти – собственост на физически и юридически лица и определям парично обезщетение, както следва:

ИЗТЕГЛИ ЦЕЛИЯ ФАЙЛ!


.
Публикувано 28 May 2012 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNews