Архив обяви община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ
Относно: Инвестиционно предложение: „Почистване на речното корито и изграждане на съоръжения за предотвратяване на наводнения на р. Хаджийска, землище гр. Несебър, община Несебър” с възложител: ОБЩИНА НЕСЕБЪР

Община Несебър съобщава на всички заинтересовани лица, че с РЕШЕНИЕ № БС-28-ПР/18.04.2012г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка за въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Почистване на речното корито и изграждане на съоръжения за предотвратяване на наводнения на р. Хаджийска, землище гр. Несебър, община Несебър” е преценено да не се извършва оценка на въздействие върху околната среда /ОВОС/, тъй като няма вероятност същото да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони.

Инвестиционното предложение е свързано с ограничаване на рисковете и щетите за живота на населението и гостите на Община Несебър чрез почистване на речното корито и изграждане на съоръжения за предотвратяване на наводнения на р. Хаджийска. Валежите и водосбора на река Хаджийска обуславят нейния пороен характер и значителен риск от наводнения.
Предвид поройния характер на река Хаджийска са взети мерки за регулиране на оттока й, като поетапно са изградени 2 язовира над с. Ръжица, а впоследствие още 4 язовира между селата Ръжица и Горица.

Проучваният участък от реката се намира в северната част на гр. Несебър, по пътя за Слънчев бряг, като обхваща 910 метра срещу течението от моста, по който преминава пътят. Релефът в района е равнинен, с наклон на изток, като средната надморска височина е 2 метра. В този участък реката е с ширина на коритото около 50 метра. От двете страни има тераси. Коритото е ограничено с диги от двете страни, всяка с височина около 3-4 метра. Коритото на реката е силно обрасло с блатна растителност.

Корекционните мероприятия се състоят в:
- промяна на надлъжния наклон на коритото до хидрографски допустимите граници чрез удълбаване на речното дъно до котата на отлива (-0.40м.) в долния край на участъка;
- подобряване на коефициента на грапавина чрез основно почистване от растителност и наноси и премахване на обратните и напречните наклони в напречните сечения;
- извършване на преоформяне на съществуващата корекция (при запазване на сегашното й трасе).

Теренът, предвиден за реализация на инвестиционното предложение не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитени територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологично разнообразие.

С текста на Решението могат да се запознаят всички желаещи в срок до 14 дни в сградата на Община Несебър, ул. „Еделвайс” 10, ет.6, ст.68 – отдел „Инвестиционна политика”, тел. 0554 29364, 0554 29399.
.
Публикувано 11 May 2012 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNews