Архив обяви община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР ЗАПОВЕД № 397 / 27.04.2012
На основание ПМС 182 / 24.07.96 г. и Раздел I от Наредбата за водноспасителна дейност
и обезопасяване на водните площи във връзка с чл.7 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие и Наредба №11 от 25.02.2002 г. за качеството на водите за къпане.
ЗАПОВЯДВАМ:
На основание чл.4 и чл.5 от Наредбата за водноспасителна дейност и обезопасяване на водните площи и Наредба №11 от 25.02.2002 г. за качеството на водите за къпане.
, определям следните водни площи и прилежащите плажни ивици, открити и закрити плувни басейни разрешени за ползване през курортния сезон на 2012 година, които следва да бъдат обезопасени съгласно чл.7 от Раздел II на Наредбата, а именно:

• Максимално обезопасяване:
1. Морски плаж „Обзор- мотела"
2. Морски плаж „Обзор- юг"
3. Морски плаж „Обзор- централен"-
4. Морски плаж „Емона- Бунарджика"
5. Морски плаж „река Вая"
6. Морски плаж „Иракли"
7. Морски плаж „Елените"
8. Морски плаж „ Козлука"
9. Морски плаж „ Робинзон"-
10. Морски плаж „Св. Влас -Манастира"
11.Морски плаж „Св. Влас - Къмпинга"
12.Морски плаж „ Св. Влас-изток"
13.Морски плаж " Св. Влас- Нов плаж "
14.Морски плаж „ Св. Влас-Болницата"
15.Морски плаж „ Делфин „
16.Морски плаж „ Слънчев бряг- север"
17. Морски плаж „Слънчев бряг- централен"
18. Морски плаж „Слънчев бряг- юг"
19. Морски плаж „ Несебър-изток" .
20. Морски плаж „Несебър- стар град „ /при Буната /
21. Морски плаж „ Несебър- юг „
22. Морски плаж „Равда -централен"
23. Морски плаж „ Равда - Национален детски комплекс"
24. Морски праж „ Равда- ХТИ „
25. Морски плаж „ Равда- НСА"
26. Морски плаж „ Равда- Олимпийски надежди „
27. Морски плаж „ Равда- Академика „
28. Открит плувен басейн- „Аква парк - Равда „
29. Открит плувен басейн- „Аква парк- Слънчев бряг „
30. Открит плувен басейн- „Аква парк- Елените”

31. Морски плаж „Обзор - детски лагери”
- Всички открити и закрити плувни басейни на територията на община Несебър.

• Средно обезопасяване
1. Морски плаж „Смирките”
2. Морски плаж „Емона-юг”

• Минимално обезопасяване
1. Река „Перперидере"
2. Река „Козлука „
3. Река „Хаджийска „
4. Река „Двойница”

I. Обезопасяване на водните площи:
1. През летния сезон от 1 май до 30 октомври стопаните на водните площи, забранени за къпане и плуване са длъжни да поставят забранителни, предупредителни и информационни знаци, посочени в приложението към горепосочената наредба.
2. През активния сезон от 1 юни до 30 септември, собствениците на на по- големите водни площи са задължени да осигурят плавателен съд със съответните сигнали и спасителни средства.
3. На всички обекти разрешени за къпане и плуване, както и в детските лагери, да се назначават задължително само правоспособни водни спасители със заверени за сезона талони от водноспасителната служба на БЧК - регион Бургас.
4. Предохранителните мерки в разрешените и забранени за къпане и плуване водни площи възлагам на собствениците на тези обекти и упълномощени представители на кметствата, на чиято територия се намират.
II. Забранявам къпане и плуване във всички останали водни площи на територията на общината - язовири, реки, канали, изравнители и неохраняемите морски плажове.
III. Обявявам сезона за къпане през лято 2012 г. от 01.06.2012 г. до 30.09.2012 г. за всички плажове с действаща легитимна концесия до момента на издаването на заповедта и за тези участвали в търг обявен от МРРБ на 09.03.2012 г. за отдаване под наем на обекти - изключителна държавна собственост, представляващи морски плажове с изключение на:
Морски плаж „ Слънчев бряг- север", Морски плаж „Слънчев бряг- централен", Морски плаж „Слънчев бряг- юг", за които сезонът за къпане се определя от 15.05.2012 г. до 30.09.2012 г.
IV. Стопаните на водните площи, басейни и плажни ивици да спазват най- строго всички изисквания на Наредбата за водоспасителната дейност и обезопасяването на водните площи /Д.В. бр.65 от 1996 г./ и Наредба №11 от 25.02.2002 г. за качеството на водите за къпане, като осигурят водното спасяване, медицинско осигуряване и санитарно-хигиенното обезпечаване на обектите. Забранява се ползването на тези от тях , които не отговарят на горепосочените изисквания.
V. Лицата, които нарушават разпоредбите на Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяване на водните площи, носят административно - наказателна отговорност по чл. 32 от Закона за административните нарушения и наказания, ако не подлежат на по- тежко наказание.
VI. Заповедта следва да бъде поставена на видно място в общинската администрация и други обществено достъпни места и се обяви чрез медиите. Копие от заповедта да се изпрати до Областна администрация гр.Бургас, Обл. съвет на БЧК, РИОКОЗ, РПУ -Несебър, собствениците на водни обекти, кметовете по места и директорите на училища.
VII. Контрол по изпълнението на настоящата Заповед възлагам на Комисията по проблемите на водното спасяване, определена със заповед №.396./ 27.04.2012г.
КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР:................ / Н. ДИМИТРОВ/
Публикувано 03 May 2012 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNews