Архив обяви община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

На 27 април /петък/ от 15.00 часа в зала „Мелсас /сградата на Общински съвет/-гр.Несебър ще се проведе обсъждане на проекта за поемане на общински дълг чрез емитиране на облигации.

Предназначение на дълга – ИНВЕСТИЦИИ В СОЦИАЛНИ И ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЕКТИ – ОБЩИНА НЕСЕБЪР

1. Емитент – Община Несебър
2. Номер на емисията - първа
3. Валута на емисията – български лева;
4. Максимален размер на облигационния заем – 9 250 000лв. / девет милиона двеста и петдесет хиляди лв./
5. Минимален размер на облигационния заем - 9 250 000лв. / девет милиона двеста и петдесет хиляди лв./
6. Срок на облигационния заем – 5/пет / години.
7. Обезпечение – особен залог на настоящи и бъдещи вземания на Община Несебър – собствени приходи по чл.6 ал.1 т.1 от ЗОБ, както и общата изравнителна субсидия за местни дейности по чл.34 ал.1 т.3 от ЗОБ.
8. Цел на емисията – целево финансиране на проекта „ Инвестиции в социални и инфраструктурни обекти - Община Несебър”.

Кметът на Община Несебър отправя покана за присъстие на обсъждането към представителите на общинска администрация, държавни и обществени организации, към обществеността и всички заинтересовани физически и юридически лица.
.
Публикувано 18 Apr 2012 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNews