Архив обяви община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р - СЪОБЩЕНИЕ
Относно: Инвестиционното предложение:”Изпълнение на северен магистрален водопровод Ф500 от водоеми „Несебър” до водоем „Ханска шатра”,община Несебър”


Община Несебър съобщава на всички заинтересовани лица,че с РЕШЕНИЕ № 8-П/2012г.от 09.03.2012г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда/ОВОС/,в т.ч.процедура по оценка за съвмести- мост с предмета и целите на опазване на защитените зони за Инвестиционното предложение:”Изпълнение на северен магистрален водопровод Ф500 от водоеми „Несебър” до водоем „Ханска шатра”,община Несебър”е преценено прекратяване процедурата за необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда/ОВОС/,в т.ч.процедура по оценка за съвместимостта с предмет и цели на опазване на защитените зони,поради предоставяне на информация,която не е изготвена в обхвата по чл.4,ал.3 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда/Наредбата за ОВОС/ и не дава пълна яснота по отношение предвижданията на инвестиционното намерение.
Инвестиционното предложение предвижда изграждането на нов магистрален водопровод от Деривация Камчия до водоем „Ханска шатра”.Трасето на новопроекти- рания водопровод преминава по общински път с.Ахелой-с.Тънково в участъка т.1-т.80.Оттам до ШВ6 преминава по предварително избрано трасе за нов път –връзка между промищлена зона на с. Тънково и пътя Сл.бряг-Тънково.От От ШВ6 до т.226 трасето преминава упоредно на пътя от републиканската пътна мрежа Несебър-
Тънково. От т.226 до т.320 трасето преминава по полски път-Общинска собственост.
От т.323 до т.359 трасето е предвидено през резерват Калината на мястото на съществуващият водопровод ет.Ф200. Съгласно разработеният и одобрен на експертен съвет на ВиК вариант от ПИП , трасето на новия водопровод е предвидено да премине през резерват „Калината” по следните причини : Подменя се същестуващият АЦ водопровод с чугунени тръби в същото трасе като по този начин се елиминира нуждата от поддръжка и ремонт на стария водопровод . Работи се единствено в сервитута на стария водопровод и не се увреждат дървета , храсти и други растителности т.е. не се налага учредяването на нов сервитут .От ШК9 до ШСК5 трасето преминава успоредно на петата на дигата на Северния охранителен канал, преминаващ покрай резерват „Калината“.От ШСК5 до ПС Кошарица трасето преминава по същ. асфалтови пътища, а от ПС Кошарица до водоем Ханска шатра през ДГФ на отстояние 1 метър успоредно на същ. тласкател -ет. ф400 от ПС Кошарица. Новопроектирания водопровод ще се изпълни от тръби DN500 съгласно направеното оразмеряване. Използваните тръби ще са от сферографитен чугун на муфени връзки „TYTON“ или „STANDART“.В участъка от ПС Кошарица до водоем Ханска шатра тръбите ще бъдат на закопчаващи муфени
връзки, поради големият наклон на терена.На водопровода ще се монтират в най -високите точки -шахти въздушници, а в най-ниските-шахти калници. Всички СК ф400 на линия ще са тип „Бътерфлай“, а СК на отклонения на въздушници и калници-
шибърни с гладко дъно и гумиран затвор.На водопровода ще се изпълнят 3 броя отклонения с ШСК : за с.Кошарица, в.з.Чолакова Чешма и ПС Кошарица.
Преминаването на р.Хаджийска ще се извърши по мостовата конструкция над реката .
Чрез хоризонтално сондиране ще се премине под пътя Бургас-Варна, Сл.Бряг-Кошарица, Северния охранителен канал.

С текста на Решението могат да се запознаят всички желаещи в срок от 14 дни в сградата на Община Несебър,ул.”Еделвайс”№10,ет.6,стая 68 –отдел „Инвестиционна политика”,тел 0554 29364, 0554 29399.


.
Публикувано 29 Mar 2012 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNews