Архив обяви община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р З А П О В Е Д №180 Гр.Несебър 22.03. 2012 год.
По силата на договор за наем №16/01.07.2008г. „Марио-2002”ЕООД, ЕИК 147099008, представлявано от Елена Манолова Чавдарова, със седалище и адрес на управление: гр.Несебър, ул.”Цар Симеон”№4, ползва общински имот, представляващ Обект№1.2 , със закрита площ от 27,30кв.м и открита площ от 4,43кв.м, находящ се в Базар „Пристанище”, гр.Несебър- стара част. Обекта е разположен върху имоти с пл.№№369, 9040 по кадастралния план на гр.Несебър – стара част, въз основа на издадено в полза на Община Несебър разрешение за поставяне №3/31.03.2005г. от Гл.архитект на общината – В.Димов, съгласно схема за поставяне на търговски обекти по реда на чл.56 от ЗУТ, одобрена с решение №337 от Протокол №11/25.02.2005г. на Общински съвет – Несебър.
Съгласно т.17 на раздел VІ от гореописания договор, същия се прекратява с изтичане на срока, за който е сключен. Срокът по договора е три години считано от датата на подписването му 01.07.2008г., т.е. от 01.07.2011г. договора за наем №16/01.07.2008г. е прекратен. Съгласно т.13 и т.15 от раздел V от договора, наемателя „Марио-2002”ЕООД е длъжен да върне наетия имот след прекратяване на договора, което се удостоверява с приемо-предавателен протокол. Тъй като до този момент това не е извършено на търговеца е изпратено писмо с наш изх.№92-00-111/07.02.2012г., с което е поканен в 7-дневен срок от получаването му да предаде доброволно владението върху общинския обект, като в противен случай да счита поканата за уведомление по смисъла на чл.26, ал.1 от АПК за откриване на производство по издаване на индивидуален административен акт по чл.65, ал.1 от ЗОС за изземване на имота. Видно от обратната разписка писмото е получено на 08.02.2012г. Тъй като в срока посочен в поканата общинския имот не е предаден доброволно от „Марио-2002”ЕООД и с оглед на събраните доказателства по преписката, считаме че са налице предпоставките за издаване на Заповед по чл.65, ал.1 от ЗОС, за изземване на общинския имот, който се владее без правно основание, а именно:
- Налице е общински имот – Обект 1.2. разположен върху имоти с пл.№№369, 9040 по кадастралния план на гр.Несебър – стара част, въз основа на издадено в полза на Община Несебър разрешение за поставяне №3/31.03.2005г. от Гл.архитект на общината – В.Димов, съгласно схема за поставяне на търговски обекти по реда на чл.56 от ЗУТ, одобрена с решение №337 от Протокол №11/25.02.2005г. на Общински съвет – Несебър;
- Договорът за наем №16/01.07.2008г., по силата на който „Марио-2002”ЕООД е ползвало общинския имот е прекратен с изтичане на срока на договора - 01.07.2011г., т.е дружеството от този момент престава да има качеството на наемател на общинския имот и ползването му след тази дата е без основание.
Предвид гореизложеното и на основание чл.65, ал.1 от ЗОС, във вр.с чл.44, ал.1, т.8 от ЗМСМА

З А П О В Я Д В А М :

1.Да се изземе общински имот, представляващ Обект 1.2 разположен върху имоти с пл.№№369, 9040 по кадастралния план на гр.Несебър – стара част, въз основа на издадено в полза на Община Несебър разрешение за поставяне №3/31.03.2005г. от Гл.архитект на общината – В.Димов, съгласно схема за поставяне на търговски обекти по реда на чл.56 от ЗУТ, одобрена с решение №337 от Протокол №11/25.02.2005г. на Общински съвет – Несебър от „Марио-2002”ЕООД, ЕИК 147099008, представлявано от Елена Манолова Чавдарова, със седалище и адрес на управление: гр.Несебър, ул.”Цар Симеон”№4, което го владее без правно основание.
Изпълнението на заповедта да се извърши на 29.03.2012г. от 10.15ч. чрез смяна на патроните на бравите на входните врати на обекта и запечатване на обекта с лепенки с печата на Община Несебър, без да се влиза в обекта, с изключение на техническото изпълнение на смяната на патроните и без да се извършва изнасяне на вещите, които се намират в имота по време на изземването.
2. За обезпечаване изпълнението на заповедта назначавам комисия в състав:
Председател: Виктор Борисов – Зам.кмет ПООС
Членове: 1.Теодора Тодорова- Ст.юрисконсулт
2.Костадинка Славова – гл.експерт “Общ. обственост”
3.Георги Червенков – Нач.отдел “Контролен блок”
4. Иван Иванов – Нач.управление „БКС”,
Която да състави протокол за действията по изземването на общинския имот.
3. Препис от Заповедта да се връчи на Началника на РПУ-Несебър, за осигуряване присъствието на двама служители на РПУ-Несебър за изпълнението.
4. В 7-дневен срок от изпълнението на заповедта, ЕТ”Палада – София Друмева” има право в посочен от него ден, през работното време на администрацията, в присъствието на поне трима от комисията по заповедта, да изнесе движимите си вещи от обекта, за което да се състави протокол. След този срок Община Несебър не отговаря за съхранението и състоянието на вещите.
Заповедта подлежи на оспорване по реда на АПК в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването й на заинтересованото лице пред Административен съд- гр.Бургас. Съгласно чл.65, ал.4 от ЗОС оспорването не спира изпълнението на заповедта, освен ако съда разпореди друго.
Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица и на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.


КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР ....................
/Н.Димитров/.
Публикувано 27 Mar 2012 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNews