Архив обяви община Несебър

O Б Я В Л Е Н И Е
Община Несебър със седалище и адрес: гр.Несебър, ул..”Еделвайс” 10, на основание чл.91 от Кодекса на труда и заповед № 149/14.03.2012година

ОБЯВЯВА КОНКУРС
за назначаване на служител при следните условия:


1. Длъжност – Директор на Дом за деца с умствена изостаналост ”Свети Стилиян Пафлагонийски” с.Кошарица
Минимални и специфични изисквания за длъжността:
- образование: висше – социални дейности, специална педагогика, психология;
- образователна степен: бакалавър, магистъ;
- професионален опит – 4 години.
Кратко описание на длъжността: организира, координира, ръководи и контролира дейността на заведението, като създава условия за нормална и ефективна работа в специализираната институция за социални услуги. Урежда трудовите правоотношения на работещите в дома. Разработва образователни програми и осигурява интегрирано обучение на деца с възможности в основното училище или в помощни училища. Попечителства деца без родители.

2. Допълнителни познания и квалификации, носещи предимство на кандидатите: познаване на нормативната уредба, регламентираща осъществяваната дейност, компютърна грамотност.

3. Специални знания и умения: способност да работи в екип; да планира, организира и контролира изпълнението на поставените задачи; да анализира информацията, да я синтезира и представя резултатите с предложения и становища; обективност на преценката; способност да предлага решения на проблемите в рамките на съществуващите указания и процедури; способност да работи добре под напрежение; оперативност, комуникативност, отговорност, етичност, лоялност.

4. Начин на провеждане на конкурса: решаване на тест и интервю с кандидата.

5. Необходими документи за участие в конкурсната процедура: 1. Заявление по образец;
2. Декларация за обстоятелствата по чл.107а от КТ;
3. Копие от документи за придобитата образователна и квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност ако има такава;
4. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

6. Документите трябва да бъдат подадени лично от кандидата или упълномощено от него лице в центъра за административно обслужване на граждани при община Несебър, ул.”Еделвайс”№10, на гише 1 в срок от един месец, считано от датата на публикуване на обявлението.
7. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло в сградата на общинска администрация гр.Несебър, ул.”Еделвайс” №10 и в официалния сайт на община Несебър - www.nesebarinfo.com., съгласно нормативно определените срокове.

За справки: тел. 0554/2 93 97
КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР:
/Н.ДИМИТРОВ/
.
Публикувано 20 Mar 2012 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNews