Архив обяви община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
З А П О В Е Д №165 гр.Несебър 16.03.2012г.

На основание чл.14, ал.1 от ЗОС и чл.17, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър и в изпълнение на Решение № 79 от Протокол № 5/20.02.2012г. на ОС – Несебър,

ЗАПОВЯДВАМ:

Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общински обект ”Кафе - Сладкарница” с търговска площ от 67.80 кв.м и обслужващи помещения 33.00 кв.м, находящ се на партерен етаж от общинска сграда – „Читалище”, с идентификатор 53822.502.61.1.4 по КК на с.Оризаре, АОС №2271/12.08.2005г., при следните условия:
І. До участие в Конкурса се допускат физически или юридически лица, регистрирани като търговци по Търговския закон.
ІІ. Начална конкурсна месечна наемна цена в размер на 600 лв. /шестотин лева/ с ДДС.
ІІІ. СРОК за отдаване под наем – 3 /три/ години.
ІV. Специфични условия :
1. Да не се променя предназначението на обекта;
2. Наемателят следва да поддържа площите около обекта.
V. Критериите за оценяване са:
1. Оферта относно експлоатацията на имота и извършване на инвестиции с цел подобряване състоянието на обекта, опазване и възстановяване на околната среда около обекта предмет на конкурса - К1/ от 0 до 10 точки/;
2. Конкурсна цена – К2 / максимум 5 точки/, като за всяко следващо низходящо предложение се намаля с 0,5точки;
3. Насрещни предложения, благоприятни за Община Несебър – К3 /от 0 до 5 точки/
Краен резултат за оценяване: К=К1+ К2+ К3
VІ. Депозит за участие в конкурса - 10% от началната конкурсна месечна наемна цена.”

VІІ. Срок за закупуване на конкурсната документация до 16.00 часа:
VІІ.1. На 04.04.2012г. за първа дата за провеждане на конкурса;
VІІ.2. На 11.04.2012г. за втора дата за провеждане на конкурса;

Конкурсна документация се закупува от гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър.
Конкурсната документация се получава след заплащане на 60.00 /шестдесет/ лева с ДДС по сметка на Община Несебър в „УниКредит Булбанк”, BIC UNCRBGSF, IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 447000.

VІІІ. Срок за подаване на писмени оферти до 16.00 часа:
VІІІ.1. На 05.04.2012г. за първа дата за провеждане на конкурса;
VІІІ.2. На 12.04.2012г. за втора дата за провеждане на конкурса;
На гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър.

ІХ. Дата, час и място за провеждане на конкурса:
ІХ.1 Първа дата за провеждане – 06.04.2012г. от 10.00ч. в сградата на Общината.
VІІІ.2. Втора дата за провеждане – 17.04.2012г. от 10.00ч. в сградата на Общината, ако в посочения срок по т.VІІІ.1. – 05.04.2012г. е постъпило само едно предложение от кандидат, или подадените предложения не отговарят на предварително поставените условия.КМЕТ НА ОБЩИНАТА:……………
/Н.Димитров/
.
Публикувано 16 Mar 2012 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNews