Архив обяви община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р З А П О В Е Д №166 гр.Несебър 16.03.2012г.
На основание чл.14, ал.7 изр.1 от ЗОС и чл.15, ал.1 от Наредба №5 на Общински съвет – Несебър за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и в изпълнение на Решение №80 от Протокол №5/20.02.2012г. на Общински съвет – Несебър,
ЗАПОВЯДВАМ:
І. Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на лекарски кабинети, стоматологични кабинети и лаборатории, и обслужващите помещения към тях за срок от 5 години, при следните условия:
- КАБИНЕТ № 4 - за Стоматологичен кабинет, находящ се на второ ниво от сградата, на площ от 17 кв.м в „Общинска сграда за здравни дейности, извънболнична помощ с филиал ЦСМП”, находяща се в УПИ ХХХІ, кв.55 по плана на гр.Несебър, АпОС № 1876/2.03.2004г. с начална конкурсна месечна наемна цена – 122.40лв./ сто двадесет и два лева и четиридесет стотинки/с ДДС;
- КАБИНЕТ № 5 – за Стоматологичен кабинет, находящ се на второ ниво от сградата, на площ от 17кв.м, ведно с чакалня на площ от 17кв.м в „Общинска сграда за здравни дейности, извънболнична помощ с филиал ЦСМП”, находяща се в УПИ ХХХІ, кв.55 по плана на гр.Несебър, АпОС № 1876/2.03.2004г. с начална конкурсна месечна наемна цена – 132.60лв./ сто тридесет и два лева и шестдесет стотинки/с ДДС;
- КАБИНЕТ №6 – за Ендокринологичен кабинет , находящ се на второ ниво от сградата , на площ от 17 кв.м в „Общинска сграда за здравни дейности, извънболнична помощ с филиал ЦСМП”, находяща се в УПИ ХХХІ, кв.55 по плана на гр.Несебър, АпОС № 1876/2.03.2004г. с начална конкурсна месечна наемна цена – 122.40лв./ сто двадесет и два лева и четиридесет стотинки/с ДДС;
- КАБИНЕТ № 7– за Стоматологичен кабинет, находящ се на второ ниво от сградата, на площ от 13,64 кв.м в „Общинска сграда за здравни дейности, извънболнична помощ с филиал ЦСМП”, находяща се в УПИ ХХХІ, кв.55 по плана на гр.Несебър, АпОС № 1876/2.03.2004г. с начална конкурсна месечна наемна цена – 98.20лв./ деветдесет и осем лева и двадесет стотинки/с ДДС;
- КАБИНЕТ № 8 - за Офталмологичен кабинет, находящ се на второ ниво от сградата, на площ от 18.03кв.м. и тъмна стая на площ от 4,60кв.м в „Общинска сграда за здравни дейности, извънболнична помощ с филиал ЦСМП”, находяща се в УПИ ХХХІ, кв.55 по плана на гр.Несебър, АпОС № 1876/2.03.2004г. с начална конкурсна месечна наемна цена – 132.58лв./ сто тридесет и два лева и петдесет и осем стотинки/с ДДС;
- КАБИНЕТ № 9 - за Неврологичен кабинет, находящ се на второ ниво от сградата, на площ от 17 кв.м в „Общинска сграда за здравни дейности, извънболнична помощ с филиал ЦСМП”, находяща се в УПИ ХХХІ, кв.55 по плана на гр.Несебър, АпОС № 1876/2.03.2004г. с начална конкурсна месечна наемна цена – 122.40лв./ сто двадесет и два лева и четиридесет стотинки/с ДДС;
- КАБИНЕТ № 10 – за Терапевтичен кабинет, находящ се на второ ниво от сградата, на площ от 17 кв.м. в „Общинска сграда за здравни дейности, извънболнична помощ с филиал ЦСМП”, находяща се в УПИ ХХХІ, кв.55 по плана на гр.Несебър, АпОС № 1876/2.03.2004г. с начална конкурсна месечна наемна цена – 122.40лв./ сто двадесет и два лева и четиридесет стотинки/с ДДС;
- КАБИНЕТ №12– за Кабинет кожни болести, находящ се на второ ниво от сградата, на площ от 17 кв.м в „Общинска сграда за здравни дейности, извънболнична помощ с филиал ЦСМП”, находяща се в УПИ ХХХІ, кв.55 по плана на гр.Несебър, АпОС № 1876/2.03.2004г. с начална конкурсна месечна наемна цена – 122.40лв./ сто двадесет и два лева и четиридесет стотинки/с ДДС;
- КАБИНЕТ № 13 – за Хирургичен кабинет, находящ се на второ ниво от сградата, на площ от 17 кв.м ведно с манипулационна на площ от 21,59кв.м в „Общинска сграда за здравни дейности, извънболнична помощ с филиал ЦСМП”, находяща се в УПИ ХХХІ, кв.55 по плана на гр.Несебър, АпОС № 1876/2.03.2004г. с начална конкурсна месечна наемна цена – 135.35лв./ сто тридесет и пет лева и тридесет и пет стотинки/с ДДС;
- КАБИНЕТ № 14 – за Акушерогинекологичен кабинет, находящ се на второ ниво от сградата, на площ от 13.53 кв.м ведно с манипулационна на площ от 21,59кв.м в „Общинска сграда за здравни дейности, извънболнична помощ с филиал ЦСМП”, находяща се в УПИ ХХХІ, кв.55 по плана на гр.Несебър, АпОС № 1876/2.03.2004г. с начална конкурсна месечна наемна цена – 110.37лв./ сто и десет лева и тридесет и седем стотинки/с ДДС ;
- КАБИНЕТ №16 – за Стоматологичен кабинет, находящ се на второ ниво от сградата, на площ от 18,36 кв.м в „Общинска сграда за здравни дейности, извънболнична помощ с филиал ЦСМП”, находяща се в УПИ ХХХІ, кв.55 по плана на гр.Несебър, АпОС № 1876/2.03.2004г. с начална конкурсна месечна наемна цена – 132.19лв./ сто тридесет и два лева и деветнадесет стотинки/с ДДС;
- КАБИНЕТ №20 – за Кабинет за индивидуална практика за първична извънболнична медицинска помощ, находящ се на второ ниво от сградата, на площ от 17 кв.м в „Общинска сграда за здравни дейности, извънболнична помощ с филиал ЦСМП”, находяща се в УПИ ХХХІ, кв.55 по плана на гр.Несебър, АпОС № 1876/2.03.2004г. с начална конкурсна месечна наемна цена – 122.40лв./ сто двадесет и два лева и четиридесет стотинки/с ДДС;
- КАБИНЕТ № 21 – за Терапевтичен кабинет, находящ се на второ ниво от сградата, на площ от 12,48 кв.м в „Общинска сграда за здравни дейности, извънболнична помощ с филиал ЦСМП”, находяща се в УПИ ХХХІ, кв.55 по плана на гр.Несебър, АпОС № 1876/2.03.2004г. с начална конкурсна месечна наемна цена – 89.86лв./ осемдесет и девет лева и осемдесет и шест стотинки/с ДДС ;
- КАБИНЕТ №2– за Медикодиагностична лаборатория, находяща се на първо ниво от сградата, на площ от 43.18кв.м и обслужващо помещение на площ от 13,39кв.м в „Общинска сграда за здравни дейности, извънболнична помощ с филиал ЦСМП”, находяща се в УПИ ХХХІ, кв.55 по плана на гр.Несебър, АпОС № 1876/2.03.2004г. с начална конкурсна месечна наемна цена – 318.93лв./ триста и осемнадесет лева и деветдесет и три стотинки/с ДДС;
- КАБИНЕТ №1 - за Рентгеново отделение, находящо се на първо ниво от сградата, на площ от 76.78кв.м ведно с 38.71кв.м обслужващи помещения в „Общинска сграда за здравни дейности, извънболнична помощ с филиал ЦСМП”, находяща се в УПИ ХХХІ, кв.55 по плана на гр.Несебър, АпОС № 1876/2.03.2004г. с начална конкурсна месечна наемна цена – 576.00лв./ петстотин седемдесет и шест лева /с ДДС;
- Медико-техническа лаборатория – зъботехническа /кота 7.20/, на площ от 26.74 кв.м /кабинети А и Б/ и обслужващи помещения/В/ на площ от 7.56кв.м в „Общинска сграда за здравни дейности и извънболнична помощ с филиал на ЦСМП” в УПИ ХХХІ кв.55 по плана на гр.Несебър – нова част, с кадастрален идентификатор 51500.502.454.1, АпОС №3671/25.01.2010г. с начална конкурсна месечна наемна цена – 197.00лв./ сто деветдесет и седем лева /с ДДС.
ІІ. До участие в Конкурса се допускат физически или юридически лица, регистрирани по Търговския закон.
ІІІ. Специфични условия на конкурса:
- Кабинетите да се използват по предназначението посочено в т.І.;
- Кандидатите да са лекари по обща медицина или с призната специалност, или лекари по дентална медицина;
- Кандидатите да сключат договор с РЗОК и да извършват прегледи по този договор през цялото време на работния график, посочен в офертата им;
- Да осигурят за своя сметка обзавеждането и оборудването на помещенията;
- Кабинетите да работят целогодишно и да осигуряват дежурства през почивните дни .
ІV. Критерии за оценяване за лекарските кабинети:
К1 – Договор с РЗОК – 20 точки. Доказва се с представяне на договор с РЗОК за съответната година.
Ако в офертата кандидата се задължава в едномесечен срок от подписване на договора да сключи договор с РЗОК -15точки.
К2 – Целогодишна работа на кабинета:
• При 8 часов работен ден на петдневна работна седмица – 15 точки;
• При 6 часов работен ден на петдневна работна седмица –10 точки;
• При 4 часов работен ден на петдневна работна седмица – 5точки;
• При 4 дневна работна седмица – 4точки;
• При 3 дневна работна седмица – 3точки;
К3 – Активност на профила
- До 5 години стаж към момента на подаване на офертата – 5 точки;
- До 10 години стаж към момента на подаване на офертата – 10 точки;
- До 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 15 точки;
- Над 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 20 точки;
К4 – Предложена месечна наемна цена:
- При предложена цена еднаква с началната конкурсна цена – 5 точки;
- При предложена цена по-висока от началната конкурсна цена до 20% – 10 точки;
- При предложена цена по-висока от началната конкурсна цена над 20% – 15 точки;
К5 – Възможност на специалиста да бъде на разположение /на повикване/ за консултация и дежурство - 5 точки.
К6 – Извършване на специализирани дейности с необходимото за целта оборудване –5 точки.
К7– Насрещни предложения благоприятни за общината и населението- 5точки.
Комплексна оценка:
К = К1+ К2 + К3 + К4 + К5 + К6 + К7
При равен брой точки , превес ще имат точките от критериите, които най – пълно задоволяват нуждите на населението, а именно: К1, К2, К5 и К6

V. Депозит за участие - 10% от началната конкурсна месечна наемна цена за съответния кабинет.”

VІ. Срок за закупуване на конкурсната документация до 16.00 часа:
VІ.1. На 04.04.2012г. за първа дата за провеждане на конкурса;
VІ.2. На 11.04.2012г. за втора дата за провеждане на конкурса;

Конкурсна документация се закупува от гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър.
Конкурсната документация се получава след заплащане на 60.00 /шестдесет/ лева с ДДС по сметка на Община Несебър в „УниКредит Булбанк”, BIC UNCRBGSF, IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 447000.

VІІ. Срок за подаване на писмени оферти до 16.00 часа:
VІІ.1. На 05.04.2012г. за първа дата за провеждане на конкурса;
VІІ.2. На 12.04.2012г. за втора дата за провеждане на конкурса;
На гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър.

VІІІ. Дата, час и място за провеждане на конкурса:
VІІІ.1 Първа дата за провеждане – 06.04.2012г. от 10.15ч. в сградата на Общината.
VІІІ.2. Втора дата за провеждане – 17.04.2012г. от 10.15ч. в сградата на Общината, ако в посочения срок по т.VІІ.1. – 05.04.2012г. е постъпило само едно предложение от кандидат, или подадените предложения не отговарят на предварително поставените условия.КМЕТ НА ОБЩИНАТА:……………
/Н.Димитров/
Публикувано 16 Mar 2012 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNews