Архив обяви община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
З А П О В Е Д
№ 147/13.03.2012г.
гр.НесебърНа основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и в изпълнение на Решение № 94, т.VІІІ от Протокол № 5/20.02.2012г. на ОС-Несебър


ОБЯВЯВАМ:

Прием на документи за извършване търговска дейност “Атракционно – панорамно влакче”, със собствено атракционно влакче в пешеходната алея на гр. Несебър, на север от кв. 78 б, в, г и кв. 78 по плана на града нова част, около стара част - гр. Несебър, за летен сезон 2012 г.

ОПРЕДЕЛЯМ:

Осем броя атракционни-панорамни автовлакчета за извършване на горепосочената дейност

Желаещите да извършват дейността прилагат следните необходими документи:
1. Оферта от кандидата
2. Удостоверение за актуално състояние на фирмата.
3. Копие от регистрация за идентификационен номер по БУЛСТАТ
4. Удостоверение за наличието или липсата на задължения към Община Несебър.
5. Удостоверение за наличието или липсата на задължения /издава се от съответната ТД на НАП/
6. Свидетелство за регистрация на превозното средство
7. Документ за преминал годишен технически преглед.
8. Протокол за съответствие, издаден от лицензирана лаборатория за годността на превозното следство да превозва пътници.
9. Застраховка на местата на водача и пътниците.
10. Технически характеристики на съоръжението.
11. Снимков материал на съоръжението


Приоритетни условия за оценяване на офертите:
1. Цена на билет за извършения превоз
2. Естетичен вид на съоръжението
3. Други насрещни предложения, благоприятни за жителите на Община Несебър

Документите се приемат от 14.03.2012г. до 20.03.2012г.вкл. в Административен център № 2 на Община Несебър - гише № 5 до 16.00ч.
Одобрените кандидати заплащат такса в размер, определен в Наредба № 11 на Общински съвет – гр. Несебър.

Заповедта ми да се обяви по съответния ред.КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР:......./П/.......................
/Николай Димитров/
.
Публикувано 15 Mar 2012 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNews