Архив обяви община Несебър

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
ОБЩИНА НЕСЕБЪР, на основание чл. 26, ал. 2 от ЗНА във вр. с чл. 77 от АПК уведомява заинтересованите лица, че е изготвен проект за допълнение на НАРЕДБА №1 за осигуряване на обществения ред, спокайствието и сигурността на гражданите, за опазване на общинската собственост и околната среда, за безопасността на движение на територията на Община Несебър със следното съдържание:


В Чл.2 се правят следните допълнения:
/нова ал. 6/ носене и ползване на хладни оръжия на обществени места, освен когато се касае за културни и спортни нужди или за военни цели.
/нова ал. 7/ носене и ползване на всякакъв вид пневматично оръжие в границите на населените места, освен когато се касае за културни и спортни нужди или за военни цели
Досегашната Ал. 6 става ал. 8.
В § 1 от допълнителните разпоредби се прави следното допълнение:
Създава се т. 4 - под хладни оръжия да се разбира предмети за лесно извършване на физическо разкъсване на твърди тела и предназначени за лична отбрана и нападение/.
Допълнението се прави с цел подобряване на общественият ред и осигуряване спокойствието и условията за труд и отдих на гражданите
В 14 дневен срок заинтересованите лица могат да изразят становища и предложения по проекта..
Публикувано 09 Mar 2012 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNews