Архив обяви община Несебър

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА ПОМОРИЕ “ – ГР. ПОМОРИЕ
гр. Поморие ул.“ Солна ”15, тел.: 0596/2-26-09В А Ж Н О


Дирекция „Бюро по труда” Поморие, започна приемането на заявления за включване на безработни лица в обучителни модули, по Проект Реализация съдържащи:
- професионално обучение по част от професиите: „Администратор в хотелиерството” и „Сервитьор-барман”


I. УЧАСТНИЦИ И ОБХВАТ НА ПРОЕКТА

Участници в Проекта са безработни лица със завършено средно и по-високо образование от следните целеви групи:
- Безработни младежи до 29 години;
- Неактивни лица, желаещи да работят, регистрирани в Дирекция „Бюро по труда”.
- Новорегистрирани лица в Дирекция „Бюро по труда” без или с кратък престой на пазара на труда с оглед бързото им устройване на работно място и преодоляване на ефекта от загубата на трудови навици.


ТЕЛЕФОН ЗА КОНТАКТИ:0596/2-25-09
Калина Иванова–гл.експерт ДБТ-Поморие

.
Публикувано 09 Mar 2012 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNews