Архив обяви община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР - С Ъ О Б Щ Е Н И Е изх.№94-00-1365/01.03.2012г
На основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересованите , че нa основание чл.110, ал.1 т.5 от ЗУТ е изработен ПУП- парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на населените места за: ”Уличен канал Ф300 от сградно канализационно отклонение за ПИ 23.85 до Локална пречиствателна станция за отпадъчни води ” в ПИ 27454.23.63 в землището на с.Емона, м.”Кладери”.

Според заявеното намерение дължината на трасето на водопровода е 425 м.л., а на канализацията 340 м.л. Трасето на новопроектирания довеждащ колектор започва :
Клон 1: от РШ1 до РШ8 с диаметър Ф300- по селскостопански път 27454.23.59 собственост на Община Несебър /минава по западната граница на ПИ 23.85,ПИ 23.82 ,ПИ 23.55 и ПИ 23.56/
Клон 2: от РШ7 до РШ10 с диаметър Ф300- по път ІV клас имот 23.68 собственост на Община Несебър.
Клон 3: от РШ10 до РШ11/входяща шахта ПСОВ/ с диаметър Ф200 в тревни площи на ПИ 27454.23.63 собственост на инвеститора.
Дължината трасето е 440.4м, от които 300м в земеделска територия.
Проекта е изложен в сградата на общинската администрация ет.3 стая 37.
На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

.
Публикувано 01 Mar 2012 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNews