Архив обяви община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ Изх.№94-00-1265/28.02.2012 год.
С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че със заповед №57 от 28.02.2012 год. е одобрен ПУП-ПРЗ за имот пл.№461 в кв.52 /61056.502.441/ по плана на с.Равда .

Подробният устройствен план касае имот пл.№461, за който имот се отрежда УПИ VІ-461 с идентификатор по кадастрална карта 61056.502.441, находящ се в кв.52 по плана на с.Равда, с площ 730 кв.м, при което регулационните граници се провеждат по имотните граници на имот с идентификатор по кадастрална карта 61056.502.441. С плана за застрояване новообразувания УПИ се отрежда „За жилищна строителство”- устройствената зона „Жс” и се установяват устройствени показатели, както следва: Кпл.=40%, Кинт.=1,80, максимална височина на застрояване Н=12,00м и минимално озеленяване 50%, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от заповедта.
Заповедта да се обяви на всички заинтересувани лица по реда на чл.130 от ЗУТ.

Заповедта може да бъде оспорена пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от узнаването и.

Проектът се намира в отдел “УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледа от заинтересованите лица..
Публикувано 28 Feb 2012 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNews