Архив обяви община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
ДО ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВ ПЕТРОХАНСКИ
ГР.НЕСЕБЪР,Ж.К „МЛАДОСТ”,
БЛ.38 А, ВХ. 1, ЕТ.4, АП.10;


Уважаеми г-н Петрохански,

Уведомявам ви , че в 3/три/ дневен срок от оповестяване на настоящата покана, следва да предприемете необходимите действия по предаване на владените от вас, без правно основание идеални части върху недвижим имот УПИ І, кв.76 по плана на гр.Несебър, собственост на община Несебър, удостоверено с Акт за общинска частна собственост №1241/19.03.2002г.

В тази връзка ви каним, доброволно, да премахнете изграденият и ползван от вас обект „Гараж”, разположен в североизточната част горепосочения имот и освободите терена от строителните материали и отпадъци, вследствие на премахването, както и да уведомите Началника на отдел „Контрол върху строителството”, при Община Несебър за съставяне на необходимия протокол на място.

При положение, че в 3/три/ дневен срок не извършите горепосочените действия и не предадете доброволно имота, считайте настоящата покана за уведомление по смисъла на чл.26, ал.1 от АПК за откриване на производство по чл.65 от ЗОС за принудително изземване на имота.


КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР:
Николай Димитров


.
Публикувано 24 Feb 2012 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNews