Архив обяви община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР Съобщение с изх.№92-00-114/07.02.2012г.
ЕТ „Зарев - 63 – Заро Зарев”
представляван от Заро Георгиев Зарев
с адрес гр.София, кв.”Владая”, ул.”Китен” №34

Уважаеми г-н Зарев,

С Договор за наем №23/03.07.2008г. сте наемател на общински имот, представляващ: Обект №4.3 – закрита площ – 29.69 кв.м и открита площ от 5.00 кв.м, находящ се в Базар „Пристанище” – гр.Несебър – стара част, с идентификатор 51500.501.451 по КК на гр.Несебър, за срок от 3 /три/ години, считано от 03.07.2008г. След тази дата сте продължили да ползвате общинския имот като до м.февруари 2012г. дължите наем в размер на 1 550 лв. с ДДС, като до изплащане на задължението Ви се начислява законова лихва.

Договорът Ви за наем е изтекъл на 03.07.2011г. и от тази дата Вие държите имот общинска собственост без правно основание.

Предвид това, считано в 7 – дневен срок от публикуване на настоящото писмо в сайта на общината, Ви каним да предадете владението на имота, като за целта следва да уведомите отдел „Общинска собственост” на тел.0554/2-93-85 и 0893505143 – гл.експерт Костадинка Славова, за конкретният ден и час.

В случай, че в 7-дневен срок от публикуване на настоящата покана, не предадете доброволно имота, считайте настоящата покана за уведомление по смисъла на чл.26, ал.1 от АПК за откриване на производство по издаване на Заповед по чл.65 от ЗОС за принудително изземване на имота.


.
Публикувано 16 Feb 2012 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNews