Архив обяви община Несебър

O Б Я В Л Е Н И Е
за провеждане на конкурс за длъжността началник отдел „Несебър – Световно наследство” на община Несебър
на осн. чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

Кметът на община Несебър, гр.Несебър, ул.”Еделвайс” 10, /тел. за справки 0554/29 397/, на основание чл.10а от Закона за държавния служител, във връзка с чл.13 ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 85/16.02.2012год.

ОБЯВЯВА КОНКУРС

1. За длъжността – Началник отдел „Несебър – Световно наследство”
2. Минималните и специфични изисквания за заемане на длъжността са:
• Образователна степен: бакалавър;
• Професионална област - филология, философия;
• Професионален опит: 4 години или придобит ранг ІІІ младши;
• Допълнителни познания и квалификации, носещи предимство за кандидатите: в областта на управление на културата, журналистиката, местното самоуправление и местната администрация; общите изисквания на пазарната икономика; управленските механизми на бюджетните предприятия и бюджетните организации, компютърна грамотност, владеене на чужди езици;
• Специални умения: способност да работи в екип; да познава нормативните документи - закони, разпоредби, инструкции и други подобни; способност да работи под напрежение; оперативност; комуникативност; отговорност; етичност и лоялност.

3. Начинът на провеждане на конкурса е решаване на тест и интервю с кандидата.
4. Необходимите документи, които кандидатът следва да представи за участие в конкурса:
1. Заявление по образец;
2. Декларация за обстоятелствата по чл.7 ал.1 т.1-5 от ЗДСл.
3. Декларация за обстоятелствата по чл.7 ал.2 т.1-6 от ЗДСл.
4. Копие от документи за придобитата образователна и квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност ако има такава;
5. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.
6. Документите трябва да бъдат подадени лично от кандидата или упълномощено от него лице в центъра за административно обслужване на граждани при община Несебър, ул.”Еделвайс”10, на гише 1 в срок от 10 дни, считано от датата на публикуване на обявлението в местен ежедневник.
7. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват чрез поставянето им на информационното табло в сградата на общинска администрация гр. Несебър, ул.”Еделвайс”10 и в официалния сайт на община Несебър- www.nesebarinfo.com., съгласно нормативно определените срокове.
8. Длъжността Началник на отдел „Несебър – Световно наследство” има за цел да ръководи, организира, контролира дейността на отдела, както да организира и координира политиката на община Несебър в областта на световното наследство, културата и международното сътрудничество
9. Минимален размер на основната заплата, определена за длъжността: - 535 лв.
10. Документи се приемат до 02.03.2012 год. вкл.КМЕТ НА ОБЩИНАТА:
/Николай Димитров/


.
Публикувано 16 Feb 2012 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNews