Архив обяви община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ изх.№94-00-502/25.01.2012г.
Отдел “УТ” при Община Несебър съобщава,че с решение т.8 от протокол №1 от заседание на ОбЕСУТ гр.Несебър, проведено на 18.01.2012 год. е приет проект за ПУП-ПРЗ за имоти с идентификатори 18469.501.455 и 18469.501.452 по кадастралната карта на с.Гюльовца .

В частта план за регулация се предвижда урегулиране на имоти с идентификатори 18469.501.455 на площ 752 кв.м. и имот 18469.501.452 на площ от 1719 кв.м. с начин на трайно ползване урбанизирани на новообразувани УПИ ІХ-455 и УПИ Х-452 в кв.46 при което северните граници на новообразуваните УПИ се провежда по границата на одобрена с преходен ПУП улица, следствие на което130 кв.м. от имот 18469.501-455 преминават към улица и с влизане в сила на плана собствеността върху нея преминава в полза на община Несебър. Новообразувания УПИ ІХ-455 се урегулира на площ 500 кв.м. а новообразувания УПИ Х-452 се урегулира на площ от 1873 кв.м., от които 1719 кв.м. от имот с идентификатор 18469.501.455 и 122 кв.м. от имот с идентификатор 18469.501.452.
С план за застрояване за новообразуваните УПИ ІХ-455 и УПИ Х-452 се установява устройствена зона “Жм” и и устройствени показатели: Кпл.=60%, Кинт.=1.20, максимална височина 10.00м и минимално озеленена площ 40%.
Проектът се намира в отдел ТСУ – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№37 и може да се прегледа от заинтересуваните лица.Тел. за контакт 0554/293-42.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 30-дневен срок от получаване на съобщението до Община Несебър.

От общината
.
Публикувано 25 Jan 2012 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNews