Архив обяви община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР СЪОБЩЕНИЕ Изх.№94-00-227 от 16.01.2012 год.
С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър уведомява ИВАНКА КОСТАДИНОВА ДИМОВА, КОСТАДИН НИКОЛОВ САВОВ, СЛАВЧО НИКОЛОВ ПРОДАНОВ, ВЛАДИМИР НИКОЛОВ ПРОДАНОВ И КОСТАДИН АТАНСОВ ТУДЖАРОВ от гр.Несебър, ул.”Дюните” №39 че във връзка с постъпило в общинска администрация Несебър заявление с вх.№92-00-4307/09.08.2011 г от „Елайт” ЕООД и заявление вх.№92-00-4306/09.08.2011 г. от „Г.Марков” ЕООД е образувано производство за издаване на заповед за учредяване право на прокарване в чужд имот по реда на чл.193, ал.3 от ЗУТ.
Заявителите „Елайт” ЕООД и „Г.Марков” ЕООД са поискали да бъде издадена заповед, с която по реда на цитираната норма в полза на дружествата да бъде учредено право на прокарване за изграждане на линеен енергиен обект, представляващ „20 kV кабелни линии до новоизграден БКТП”, 28 метра от трасето на който се предвижда да премине през имот с идентификатор 73571.35.33, Ваша собственост.
Твърди се, че с прокарването на това съоръжение няма да бъдат влошени условията за застрояване в евентуалния служещ имот, тъй като трасето на кабелните линии навлиза на около 2-3 метра от имотната граница.

Твърди се също така,че са проведени преговори между двете страни, но съгласие не е постигнато, а друго техническо решение на проблема е явно икономически нецелесъобразно за дружествата заявители.
Заявлението е комплектовано с удостоверение за актуално състояние на дружествата, документ удостоверяващ собствеността на имот 73571.35.130 и имот 73571.35.129, предварителен договор за присъединяване с EVN, чертеж с посочено трасе на съоръжението.

Искането се намира в отдел “УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 30-дневен срок от публикуване на съобщението до Община Несебър.
Телефон за контакт: 0554 29331.
Публикувано 17 Jan 2012 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNews