Архив обяви община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р - СЪОБЩЕНИЕ
Относно: Инвестиционно предложение: „Изграждане на детска градина в УПИ VI-417,418 по плана на гр. Несебър, община Несебър” с възложител: ОБЩИНА НЕСЕБЪР


Община Несебър съобщава на всички заинтересовани лица, че с РЕШЕНИЕ № БС-01-ПР/03.01.2012г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка за въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изграждане на детска градина в УПИ VI-417,418 по плана на гр. Несебър, община Несебър” е преценено да не се извършва оценка на въздействие върху околната среда /ОВОС/, тъй като няма вероятност същото да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на Детска градина в новообразуван УПИ VI-417,418, кв.34 по плана на гр. Несебър при запазване височината на застрояване Н=7.00м. до два етажа ниско, свободно застрояване. Застроената площ на сградата ще е 204 кв.м. Новата застройка е съобразена както с обемно-пространствената характеристика на разположените в близост сгради – обекти на културното наследство, така и с традиционната урбанистична среда в резервата. Сградата на детското заведение е двуетажна със скатен неизползваем покрив. На първо ниво са разположени входно предверие, съблекални, тоалетни, занималня с отделни кътове – за игра, фонотека, рисуване, трапезария, кухня. На втория етаж се разполагат спално помещение, изолационно помещение и административно-обслужващ блок, състоящ се от директорски кабинет, здравен кабинет, учителска стая и битови помещения за работещите. Градоустройствени показатели: - Площ на парцела – 523 кв.м.; Застроена площ – 204,00 кв.м.; Разгъната застроена площ – 423,40 кв.м.; Плътност на застрояване – 39%; Интензивност на застрояване – 0,80; Озеленена площ – 30%; Височина на застрояване – Н=7,00м./2 етажа/.
Теренът, предвиден за реализация на инвестиционното предложение не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитени територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологично разнообразие.

С текста на Решението могат да се запознаят всички желаещи в срок до 14 дни в сградата на Община Несебър, ул. „Еделвайс” 10, ет.6, ст.68 – отдел „Капитално строителство и проектиране”, тел. 0554 29364, 0554 29399.

.
Публикувано 10 Jan 2012 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNews