Архив обяви община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ Изх.№94-00-6416/08.12.2011 год.

С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че със заповед №390 от 05.12.2011 год. е одобрено изменение на ПУП-РУП за УПИ ІІІ-476,477 в кв.58 /61056.502.464/ по плана на с.Равда .

Изменение на подробния устройствен план - Работен устройствен план (РУП) за УПИ ІІІ-476,477 с идентификатор по кадастрална карта 61056.502.464, находящ се в кв.58 по плана на с.Равда, с който план за привеждане номерацията на имота в съответствие въведената с КК и КР на населеното място се променя номера на имота от УПИ ІІІ-476,477 на УПИ ІІІ-464. Не се променят устройствената зона „Жм”, начин на застрояване –свободно основно застрояване и характера на застрояване – ниско застрояване. Запазват се установените с предходен план устройствени показатели, с изключение на К инт, които се променя от 1,00 на 1,20 и минимално озеленената площ от 50% на 40%. С плана се предвиджда ситуиране на жилищна застройка в североизточната част на имота с Н=10,00м. при намалени отстояния в съответствие с чл.36 ал.2 от ЗУТ от 6м към УПИ ІХ-477, кв.52 през улица в частта и между о.т.36 и о.т.630 и намалено отстояние от 9м. към УПИ ІV-478 през улица в частта и между о.т.618 и о.т.630, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от заповедта.

Заповедта да се обяви на всички заинтересувани лица по реда на чл.130 от ЗУТ.
Заповедта може да бъде оспорена пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от узнаването и.

Проектът се намира в отдел “УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледа от заинтересованите лица..
Публикувано 08 Dec 2011 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNews