Архив обяви община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
У П Р А В Л Е Н И Е Б К С


О Б Я В А1. Ръководството на Управление БКС гр. Несебър,съобщава на гражданите живущи в ж.к. Черно море, че от 01.12.2011 г. започва процедура по организацията на сметопочистване, сметосъбиране и сметоизвозване в района.


2. На гражданите, които са заплатили такса смет, ще бъдат раздадени индивидуални контейнери ( 240 л.) по 1 бр. на семейство, срещу копие от квитанция за платена такса смет с приемо - предавателен протокол.


3. Сметоизвозването на битовия отпадък, ще се извършва два пъти седмично – зимен период и през ден – летен период.4.Временните съдове тип „ бобър ” които се ползват в момента, ще бъдат прибрани.5.Въпросите възникнали по снабдяването на гражданите със съдове, организацията на процеса за доставянето им и уточняване на местоположението им, както и осигуряването на достъп до тях да бъдат отнасяни към Специалиста на района – Янка Георгиева Николова – тел. за контакт : 0893 505 238 и 0893 303 745.Дата : 24.11.2011 г.

гр.Несебър

От Ръководството на Управление БКС


.
Публикувано 28 Nov 2011 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNews