Архив обяви община Несебър

O Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
З А П О В Е Д N1717
Гр.Несебър, 24.11.2011 г.


На основание чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС и чл.24а, ал.4 от ЗСПЗЗ и Решение N1498 от Протокол N40/19.09.2011г. и Решение N1322 от Протокол N36/11.04.2011г.на Общински съвет – Несебър

З А П О В Я Д В А М :

Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на земеделски имоти – частна общинска собственост за отглеждане на животни, при следните условия:
1.Начална конкурсна годишна наемна цена:
-За земеделски имот с кадастрален идентификатор N58431.105.72 по КК на с.Приселци, на площ от 2682кв.м, м.”Припека”, начин на трайно ползване – Друг вид земеделска земя, IV категория, АчОС N4853/31.08.2011г., в размер на 88,51лв. без ДДС;
- За земеделски имот с кадастрален идентификатор N73571.4.16 по КК на с.Тънково, на площ от 4001кв.м, м.”Върбалака”, начин на трайно ползване – Друг вид земеделска земя, IV категория, АчОС №4859/31.08.2011г., в размер на 132,04лв. без ДДС;
- За земеделски имот с кадастрален идентификатор N73571.6.174 по КК на с.Тънково, на площ от 10257кв.м, м.”Каманежа”, начин на трайно ползване – Друг вид земеделска земя, IX категория, АчОС №4860/31.08.2011г., в размер на 338,48лв. без ДДС;
- За земеделски имот с кадастрален идентификатор N73571.6.173 по КК на с.Тънково, на площ от 5181кв.м, м.”Каманежа”, начин на трайно ползване – Друг вид земеделска земя, IXкатегория, АчОС №4861/31.08.2011г., в размер на 171лв. без ДДС;
- За земеделски имот с кадастрален идентификатор N73571.31.63 по КК на с.Тънково, на площ от 6580кв.м, м.”Бабини драки”, начин на трайно ползване – Друг вид земеделска земя, IX категория, АчОС №4852/31.08.2011г., в размер на 217,14лв. без ДДС;
-За земеделски имот с кадастрален идентификатор N73571.49.90 по КК на с.Тънково, на площ от 3004кв.м, м.”Дядо Ивановата чешма”, начин на трайно ползване – Друг вид земеделска земя, VIII категория, АчОС N4436/07.03.2011г., в размер на 100,00лв. без ДДС;
2.Срок за отдаване – 10 години.
3.Специфични условия:
- Имотът да се използва за отглеждане на животни.
- До участие в конкурса се допускат физически и юридически лица регистрирани като земеделски производители.
4.Критерии за оценяване:
- За предложен бизнес – план- К1/ от 0 до 10 точки/
- Конкурсна цена – К2 / максимум 5 точки/, като за всяка следваща низходяща се намаля с 0,5точки;
- Насрещни предложения, благоприятни за Община Несебър – К3 /от 0 до 5 точки/
Краен резултат за оценяване: К=К1+ К2+ К3.
5. Депозит за участие в конкурса - 10% от началната конкурсна годишна наемна цена.
6. Срок за закупуване на конкурсната документация – до 16.00 часа от гише 1 в Офис 2 за административно обслужване при Община Несебър.
6.1. -12.12.2011г. – за първата дата за провеждане на конкурса;
6.2. - 19.12.2011г. – за втора дата за провеждане на конкурса.
Конкурсната документация се получава след заплащане на 60.00лв. /шестдесет лева/ с ДДС по сметка на Община Несебър в Уни Кредит Булбанк”, BIC UNCRBGSF, IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 447000.
7. Срок за подаване на писмени оферти - до 16.00 часа на гише 1 в Офис 2 за административно обслужване при Община Несебър
7.1. - 13.12.2011г. – за първата дата за провеждане на конкурса;
7.2. - 20.12.2011г. – за втора дата за провеждане на конкурса.
8.Дата, час и място за провеждане на конкурса:
8.1. Първа дата за провеждане – 14.12.2011г. от 10.30ч. в сградата на Общината.
8.2. Втора дата за провеждане – 21.12.2011г. от 10.30ч. в сградата на Общината,
Конкурса се провежда по втората дата ако в посочения срок за първата дата 14.12.2011г. е постъпило само едно предложение за участие за дадения имот или подадените предложения не отговарят на предварително поставените условия.

КМЕТ НА ОБЩИНАТА:Николай Димитров

.
Публикувано 28 Nov 2011 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNews