Архив обяви община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р

З А П О В Е Д N1716
Гр.Несебър, 24.11.2011 г.


На основание чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС и чл.24а, ал.4 от ЗСПЗЗ и Решение N1500 от Протокол N40/19.09.2011г. на Общински съвет – Несебър

З А П О В Я Д В А М :

Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под аренда на общински имот с кадастрален идентификатор 39164.28.10 по КК на с.Кошарица, на площ от 18,803дка, м.”Лонгоза”, с начин на трайно ползване – нива, III категория, неполивна, АОС N4857/31.08.2011г., за създаване и отглеждане на овощни насаждения, при следните условия:
1. Начална конкурсна годишна арендна цена - в размер на 25.80лв. на декар или 485.40лв. без ДДС,
2. Срок за отдаване – 10 години.
3. Специфични условия :
- Имотът да се използва за създаване и отглеждане на овощни насаждения.
- Право на участие в конкурса имат физически лица, еднолични търговци и юридически лица, които са регистрирани като земеделски производители.
4. Критерии за оценяване :
- Оферта относно експлоатацията на имота- К1/ от 0 до 10 точки/
- Конкурсна цена – К2 / максимум 5 точки/, като за всяка следваща низходяща се намаля с 0,5точки;
- Насрещни предложения, благоприятни за Община Несебър – К3 /от 0 до 5 точки/
Краен резултат за оценяване: К=К1+ К2+ К3.
5. Депозит за участие в конкурса - 10% от началната конкурсна годишна арендна цена в размер на 48.54лв.
6. Срок за закупуване на конкурсната документация – до 16.00 часа от гише N1 в Офис N2 за административно обслужване при Община Несебър.
6.1. -12.12.2011г. – за първата дата за провеждане на конкурса;
6.2. - 19.12.2011г. – за втора дата за провеждане на конкурса.
Конкурсната документация се получава след заплащане на 60.00лв. /шестдесет лева/ с ДДС по сметка на Община Несебър в Уни Кредит Булбанк”, BIC UNCRBGSF, IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 447000.
7. Срок за подаване на писмени оферти - до 16.00 часа на гише N1 в Офис N2 за административно обслужване при Община Несебър
7.1. - 13.12.2011г. – за първата дата за провеждане на конкурса;
7.2. - 20.12.2011г. – за втора дата за провеждане на конкурса.
8.Дата, час и място за провеждане на конкурса:
8.1. Първа дата за провеждане – 14.12.2011г. от 10.15ч. в сградата на Общината.
8.2. Втора дата за провеждане – 21.12.2011г. от 10.15ч. в сградата на Общината,
Конкурса се провежда по втората дата ако в посочения срок за първата дата 14.12.2011г. е постъпило само едно предложение за участие за дадения имот или подадените предложения не отговарят на предварително поставените условия.

КМЕТ НА ОБЩИНАТА:Николай Димитров

.
Публикувано 28 Nov 2011 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNews