Архив обяви община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ Изх.N94-00-5604/25.10.2011 год.

С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че е изработен проект за ЧПУП-ПЗ и РУП за УПИ III-476,477, кв.58, с идентиф. по одобрена КК(ПИ61056.502.464) по плана на с.Равда.

С проекта се спазва предвиждането на одобрения план за регулация по отношение на границите на имота, като се променя само номера му от УПИ III-476,477 на УПИ III-464, в съответствие с идентификатора по одобрена КК. Запазва се начинът на застрояване – свободно основно застрояване и устройствената зона „Жм”, както и характера на застрояване от ниско (Н=10.00м), предлага се завишаване на Кинт.=1.00 на Кинт.=1.2 в рамките на нормативните стойности за зона „Жм”, съгласно чл.19, ал.1 от Наредба N7 за ПНУОВТУЗ.

Установяват се следните устройствени показатели в УПИ III-420:
Кпл.=40% ( при максимално допустима стойност съгласно чл.19 , ал.1 от Наредба N7 за ПНУОВТУЗ – 60%).
Кинт.=1.20% ( при максимално допустима стойност съгласно чл.19 , ал.1 от Наредба N7 за ПНУОВТУЗ – 1.20).
Минимално озеленена площ..- 40% ( при максимално допустима стойност съгласно чл.19 , ал.1 от Наредба N7 за ПНУОВТУЗ – 40%).
Нкор.=10.00м (3 ет.) ( при максимално допустима стойност съгласно чл.19 , ал.1 от Наредба N7 за ПНУОВТУЗ – Н=10.00м).

В частта план за застрояване е изработен РУП, съгласно инвестиционните намерения на възложителя, във връзка с които е предложено ситуиране на жилищна застройка с височина Н=10.00м, при съвпадане на външната строителна линия с уличната регулационна линия към улица с о.т. 618 и о.т. 630 и с уличната регулационна линия към ул.с о.т. 36и о.т. 630. Така полученото намалено отстояние от 6.00м ( при мин.10.00м)между новопредвидената застройка в УПИ III-464, кв.58 и улината регулационна линия на УПИ IX-477, кв.52 през улица с о.т. 36 и о.т. 630 е защитимо по смисъла на чл.36, ал.2 от ЗУТ поради липса на застройка в УПИ IX-477, кв.52 в зоната на контакта.

Намаленото отстояние от 9.00м( при мин. 10.00) между новопредвидената застройка в УПИ III-464, кв.58 и уличната регулационна линия на УПИ IV-478, кв.59 през улица с о.т. 618 и о.т. 630 е защитимо по смисъла на чл.36, ал.2 от ЗУТ поради липса на застройка в УПИ IV-478, кв.59 в зоната на контакта. Застройката е отдръпната на 2.00м от точката на пресичане на двете улични регулационни линии, съгласно чл.76, ал.2 от Наредба N7 за ПНУОВТУЗ


Проектът се намира в отдел “УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс” 10 ет.3 ст.36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 30-дневен срок от публикуване на съобщението до Община Несебър.
Телефон за контакт: 0554 29331
.
Публикувано 25 Oct 2011 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNews