Архив обяви община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ Изх.N94-00-5138/03.10.2011 год.

С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че е изработен проект за ПУП-ПРЗ за имоти с идентификатор 61056.501.1, 61056.501.2, 61056.501.3 и 61056.501.4 по кадастрална карта на с.Равда .
Проектът касае план за регулация и застрояване на имоти пл.N486 и N561 по КВС на с.Равда. За НПИ N486 и N561 е бил изготвен, процедиран и одобрен със Заповед N63/07.11.1997г. ПУП-ПРЗ, същата е прогласена за нищожна. С настоящия проект регулационните граници се провеждат по имотните граници на имоти с идентификатори 61056.501.547, 61056.501.17, 61056.501.582, 61056.501.583, 61056.801.854, 61056.501.585, 61056.501.25, 61056.501.24, 61056.501.26, 61056.501.27, 61056.501.28 и 61056.501.29, като номерацията на новопредвидените УПИ следва тази по отменения план. От имот 61056.501.29 се обособява УПИ I-486 в кв.35а с площ 366кв.м., от имот 61056.501.28 се обособява УПИ VII-486 в кв.35а с площ 426кв.м., от имот 61056.501.27 се обособява УПИ VI-486 в кв.35а с площ 438кв.м., от имот 61056.501.26 се обособява УПИ V-486 в кв.35а с площ 389кв.м. , от имот 61056.501.24 се обособява УПИ IV-561 в кв.35а с площ 383кв.м., от имот 61056.501.25 се обособява УПИ II-486 в кв.35а с площ 728кв.м., от имот 61056.501.582 се обособява УПИ IV-486 в кв.60а с площ 417кв.м., от имот 61056.501.583 се обособява УПИ V-486 в кв.60а с площ 408в.м., от имот 61056.501.585 се обособява УПИ V²-561 в кв.60а с площ 337кв.м., от имот 61056.501.17 се обособява УПИ II-486 в кв.60а с площ 1231кв.м., от имот 61056.501.547 се обособява УПИ I-561 в кв.60а с площ 440кв.м., УПИ IX-486 в кв.60а с площ 395кв.м., УПИ X-486 в кв.60а с площ 395кв.м. За имот с идентификатор 61056.501.584, кв.60а със Заповед от 2009г. е одобрен ПУП-ПРЗ.
С предложеното решение не се предвижда процедура по отчуждаване от имотите за улична мрежа, тъй като имотните граници на новообразуваните УПИ съвпадат с границите по действащата кадастрална карта, които граници съвпадат с регулационните по отменения ПУП и така се владеят от собствениците и обстоятелство, че върху площите които с първоначалната разработка са отредени за обекти на транспортната инфраструктура са реализирали съответните мероприятия.

С плана за застрояване се регламентират в застройка законно изградената сграда в УПИ VII-486 в кв.60а. За новообразуваните УПИ се въвежда устройствена зона „Жс” и максимална височина на застрояване Н=10,00м. и се установяват устройствени показатели както следва:
За УПИ II-486 в кв.60а - Кплътност=45%, Кинтензивност=1,5, и минимално озеленена площ от 50%;
За УПИ I-561 в кв.60а - Кплътност=39%, Кинтензивност=1,5, и минимално озеленена площ от 50%;
За УПИ IV-486 в кв.60а - Кплътност=37%, Кинтензивност=1,5, и минимално озеленена площ от 50%;
За УПИ V-486 в кв.60а - Кплътност=39%, Кинтензивност=1,5, и минимално озеленена площ от 50%;
За УПИ VI-561 в кв.60а - Кплътност=39%, Кинтензивност=1,5, и минимално озеленена площ от 50%;
За УПИ VII-486 в кв.60а - Кплътност=36%, Кинтензивност=1,5, и минимално озеленена площ от 50%;
За УПИ IX-486 в кв.60а - Кплътност=36%, Кинтензивност=1,5, и минимално озеленена площ от 50%;
За УПИ X-486 в кв.60а - Кплътност=36%, Кинтензивност=1,5, и минимално озеленена площ от 50%;
За УПИ I-486 в кв.35а - Кплътност=35%, Кинтензивност=1,5, и минимално озеленена площ от 50%;
За УПИ II-486 в кв.35а - Кплътност=42%, Кинтензивност=1,5, и минимално озеленена площ от 33%;
За УПИ IV-561 в кв.35а - Кплътност=39%, Кинтензивност=1,5, и минимално озеленена площ от 50%;
За УПИ V-486 в кв.35а - Кплътност=39%, Кинтензивност=1,5, и минимално озеленена площ от 50%;
За УПИ VI-486 в кв.35а - Кплътност=37%, Кинтензивност=1,5, и минимално озеленена площ от 50%;
За УПИ VII-486 в кв.35а - Кплътност=37%, Кинтензивност=1,5, и минимално озеленена площ от 50%;
Проектът се намира в отдел “УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”10 ет.3 ст.36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 30-дневен срок от публикуване на съобщението до Община Несебър.
Телефон за контакт: 0554 29331
.
Публикувано 04 Oct 2011 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNews