Архив обяви община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ Изх.N94-00-5016/26.09.2011 год.
С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че със заповед N312 от 19.09.2011 год. е одобрен ПУП-ПРЗ за УПИ I-1, УПИ XIV-2, УПИ XIII-3, УПИ II-4 в кв.60 по плана на с.Равда .

Подробния устройствен план - план за регулация и застрояване за имоти с идентификатори 61056.501.1, 61056.501.2, 61056.501.3 и 61056.501.4 по кадастралната карта на с.Равда, с който план от имот 61056.501.501.1 се обособява УПИ I-1 с площ 479кв.м., от имот 61056.501.2 се обособява УПИ XIV-2 с площ 452кв.м., от имот 61056.501.3 се обособява УПИ XIII-3 с площ 458кв.м., от имот 61056.501.4 се обособява УПИ II-4 с площ 470кв.м. в кв.60.

С плана за застрояване за новообразуваните УПИ се въвежда устройствена зона „Жс” и се установяват устройствени показатели : Кплътност=45%, Кинтензивност=1,40, максимална височина Н=10,00м. и минимално озеленена площ от 50%, съгласно приложените чертежи и таблици в съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от заповедта.
На осн. чл.16, ал.5 от ЗУТ:

Пейо Николов Шиваров, с ЕГН 6704250848 от гр.Бургас с постоянен адрес, ул.”Ивайло”37, ет.3 и Георги Насков Гунев, с ЕГН 8207250641, от гр.Бургас, с постоянен адрес ул.”Фердинандова 81, вх.1, ет.2 придобиват собствеността върху новообразуван УПИ I-1 ( римско еднотире едно) в кв.60 (шейсет) с идентификатор по КК на с.Равда 61056.501.1 ( шест, едно, нула, пет, шест, точка, пет, нула, едно, точка едно), при граници на имота, имоти с идентификатори 61056.501.2 ( шест, едно, нула, пет, шест, точка, пет, нула, едно, точка две), 61056.501.4 ( шест, едно, нула, пет, шест, точка, пет, нула, едно, точка четири), 61056.501.1 ( шест, едно, нула, пет, шест, точка, пет, нула, едно, точка едно), 61056.501.502 ( шест, едно, нула, пет, шест, точка, пет, нула, едно, точка пет, нула, две) и 61056.501.505( шест, едно, нула, пет, шест, точка, пет, нула, едно, точка пет, нула, пет)

Георги Насков Гунев, с ЕГН 8207250641, от гр.Бургас, с постоянен адрес ул.”Фердинандова 81, вх.1, ет.2 придобива собствеността върху новообразуван УПИ II-4 ( римско две тире четири) в кв.60 (шейсет) с идентификатор по КК на с.Равда 61056.501.4 ( шест, едно, нула, пет, шест, точка, пет, нула, едно, точка четири), при граници на имота, имоти с идентификатори 61056.501.502 ( шест, едно, нула, пет, шест, точка, пет, нула, едно, точка пет, нула, две), 61056.501.5 (шест, едно, нула, пет, шест, точка, пет, нула, едно, точка пет), 61056.501.3 (шест, едно, нула, пет, шест, точка, пет, нула, едно, точка три), 61056.501.2 (шест, едно, нула, пет, шест, точка, пет, нула, едно, точка две), 61056.501.1 (шест, едно, нула, пет, шест, точка, пет, нула, едно, точка едно),

Димитър Георгиев Краставичаров, с ЕГН 5012180485, от с.Равда, придобива собствеността върху новообразуван УПИ XIII-3 ( римско тринадесет тире три) в кв.60 (шейсет) с идентификатор по КК на с.Равда 61056.501.3( шест, едно, нула, пет, шест, точка, пет, нула, едно, точка три), при граници на имота, имоти с идентификатори 61056.501.503 ( шест, едно, нула, пет, шест, точка, пет, нула, едно, точка пет, нула, три), 61056.501.4 ( шест, едно, нула, пет, шест, точка, пет, нула, едно, точка четири), 61056.501.6 ( шест, едно, нула, пет, шест, точка, пет, нула, едно, точка шест), 61056.501.2 ( шест, едно, нула, пет, шест, точка, пет, нула, едно, точка две);

Станко Николов Гюров, с ЕГН 5507050525, от с.Равда, ул.”Вардар”29 придобива собствеността върху новообразуван УПИ XIV-2 ( римско четиринадесет тире 2) в кв.60 (шейсет) с идентификатор по КК на с.Равда 61056.501.2( шест, едно, нула, пет, шест, точка, пет, нула, едно, точка 2), при граници на имота, имоти с идентификатори 61056.501.503 ( шест, едно, нула, пет, шест, точка, пет, нула, едно, точка пет, нула, три), 61056.501.505 ( шест, едно, нула, пет, шест, точка, пет, нула, едно, точка пет, нула, пет), 61056.501.4 (шест, едно, нула, пет, шест, точка, пет, нула, едно, точка четири), 61056.501.1 (шест, едно, нула, пет, шест, точка, пет, нула, едно, точка едно), 61056.501.3 (шест, едно, нула, пет, шест, точка, пет, нула, едно, точка три).

Проектът се намира в отдел “УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”10 ет.3 ст.36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 14-дневен срок от публикуване на съобщението до Община Несебър.
Телефон за контакт: 0554 29331


.
Публикувано 27 Sep 2011 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNews