Архив обяви община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
З А П О В Е Д N1584
Гр.Несебър 19.09.2011г.

На основание чл.44 ал.2 във връзка с чл.44, ал.1, т.8 от
ЗМСМА, чл.128, чл.134, ал.З и чл.298 от Изборния кодекс и
Решение N37/28.07.2011г. на ЦИК

ЗАПОВЯДВАМ:
1.ОПРЕДЕЛЯМ места за поставяне на агитационни
материали от партии, коалиции от партии и инициативни
комитети. /Приложение N1 неразделна част от настоящата
заповед/
2.3АБРАНЯВАМ поставянето на агитационни материали
на сгради общинска собственост, независимо от съгласието на
наемателите /в случаи когато има такива/.
З.ЗАБРАНЯВАМ поставянето на агитационни материали
на паметници на културата, заслоните на автобусните спирки, по
стените ограничаващи пътното платно от началото на провлака
до стария град, по дървета и ел.стълбове, както и на други места
извън определените с тази заповед.
4.За поставяне на агитационни материали на сгради, огради,
витрини и др., които не са общинска собственост е необходимо
писменото съгласие на собственика или управителя на имота.
З.ЗАБРАНЯВАМ използването на общинския транспорт за
предизборна агитация.
6.3АБРАНЯВАМ използването на агитационни материали
застрашаващи живота и здравето на гражданите, както и
безопасността на движението
7.3АБРАНЯВАМ издаването и разпространението на
територията на общината на агитационни материали, които
накърняват добрите нрави, честта и доброто име на
регистрираните кандидати.
8.3АБРАНЯВАМ унищожаването и заличаването на
агитационни материали, поставени в съответствие Изборния
кодекс и тази заповед.
9.3АБРАНЯВАМ поставянето на агитационни материали в
изборните помещения, както и на разстояние по-малко от 50
метра от входа на сградата, в която е изборното помещение, през
изборния ден и до края на гласуването.
10.ЗАДЪЛЖАВАМ партиите, коалициите от партии и
инициативните комитети да премахнат агитационните си
материали в три дневен срок след изборния ден.
При неизпълнение на т. 10 от настоящата заповед да се
наложат санкции съгласно чл.298 ал.1 от ИК.
Кметовете на кметства и кметските наместници в срок
22.09.2011.г да определят със своя заповед местата за поставяне
на агитационните материали на територията на населените места.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на: секретаря
на общината, началник отдел „Екология" при община Несебър,
кметовете на населени места и кметски наместници.
Заповедта да бъде оповестена публично и сведена до
знанието на ОИК, ръководствата на политически партии,
коалиции от партии и инициативни комитети.

Вр.и.д.Кмет на община Несебър:
ВИКТОР БОРИСОВ


Приложение 1 към Заповед N1584от19.09.2011г.

МЕСТА
ЗА ПОСТАВЯНЕ НА АГИТАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ ОТ ПАРТИИ,
КОАЛИЦИИ ОТ ПАРТИИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ

1. (Рекламно пано наул, "Жван (Вазов"-трафопоста)
2. (Рекламно пано в градинката срещу х-л"3ора")
3. (Рекламно пано на провлака към Несебър)
4. (Рекламно пано наул „Хан Крум")
5. (Рекламно пано на ул, "Хан Крум"- пред „Транстрой")
6. (Рекламно пано пред станция на „Св.Синод")
7. (Рекламно пано —трафопост до общината)
8.(Рекламно пано-трафопост до Управление„)
9. (Рекламно пано стар град)


.
Публикувано 22 Sep 2011 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNews