Архив обяви община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
гр.Несебър,ул.”Еделвайс” N10, отд.”Капитално строителство и проектиране” тел: 0554 / 29364, факс 0554 / 29364


СЪОБЩЕНИЕ


Във връзка с провеждане на обществена поръчка, открит конкурс по НВМОП, с предмет: : „Реализиране на мерки за подобряване енергийната ефективност на:
Обособена позиция N1 ОДЗ „Обзорче”-гр. Обзор
Обособена позиция N2 ЦДГ с. Оризаре
Обособена позиция N3 ЦДГ с. Кошарица
Обособена позиция N4 ОДЗ „Калина Малина”-гр. Несебър
Обособена позиция N5 ПГ по туризъм „Иван Вазов”-к.к. Сл. Бряг”

Ви уведомяваме, че на 12.09.2011 г. от 10.00 часа в Заседателната зала на Община Несебър – гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” N10 ще се проведе второто публично заседание на комисията за отваряне и оповестяване на ценовите оферти.


На заседанието имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители , както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация .Отдел „Капитално строителство и проектиране”


.
Публикувано 09 Sep 2011 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNews