Архив обяви община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ
Относно: Инвестиционно предложение: „Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води в ПИ N 53822.16.57, местност „Айкъна”, Довеждащ канализационен колектор, минаващ през ПИ N 53822.16.92 – полски път, Канална помпена станция в ПИ N 53822.16.145, местност „До селото”, землище на с. Оризаре, община Несебър и Отвеждащ канализационен колектор на с. Оризаре” с възложител: ОБЩИНА НЕСЕБЪР

Община Несебър съобщава на всички заинтересовани лица, че с РЕШЕНИЕ N БС-43-ПР/13.06.2011г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка за въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води в ПИ N 53822.16.57, местност „Айкъна”, Довеждащ канализационен колектор, минаващ през ПИ N 53822.16.92 – полски път, Канална помпена станция в ПИ N 53822.16.145, местност „До селото”, землище на с. Оризаре, община Несебър и Отвеждащ канализационен колектор на с. Оризаре” е преценено да не се извършва оценка на въздействие върху околната среда /ОВОС/, тъй като няма вероятност същото да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони.
Инвестиционното предложение предвижда изграждане на пречиствателна станция за отпадни води в ПИ N 53822.16.57, местност „Айкъна”, Довеждащ канализационен колектор, минаващ през ПИ N 53822.16.92 – полски път, Канална помпена станция в ПИ N 53822.16.145, местност „До селото”, землище на с. Оризаре, община Несебър и Отвеждащ канализационен колектор на с. Оризаре при следните градоустройствени параметри: плътност на застрояване – 40-80 %; Кинт. – 1-1.5; озеленяване – 20-40 %; височина до кота „корниз” – 10 метра.
Предвидено е бъдещата ПСОВ да обхваща пречистването на отпадъчните води на с. Гюльовца и с. Оризаре, община Несебър, както и водите на новоизграждащите се урбанизирани територии около тези населени места при капацитет 4000 е.ж.
Връзката на посочените имоти ще стане чрез продължение на околовръстна обслужваща улица на с. Оризаре по съществуващи полски пътища. Захранването с питейна вода и електричество ще стане чрез общи довеждащи водопровод и ел. провод, явяващи се отклонение от инфраструктурната мрежа на с. Оризаре.
Предложената инсталация за обработка на битово-фекалните води е разработена като компактна система, включваща следните съоръжения:
- инсталация за механично почистване;
- буферен резервоар;
- SBR реактор (съоръжение за биологично пречистване с денитрификация);
- дозираща станция за намаляване съдържанието на фосфор в пречистената вода;
- резервоар за съхранение на утайка;
- резервоар за съхранение на пречистената вода;
- инсталация за UV дезинфекция.

С текста на Решението могат да се запознаят всички желаещи в срок до 14 дни от датата на публикуване на настоящото съобщение в сградата на Община Несебър, ул. „Еделвайс” 10, ет.6, ст.68 – отдел „Капитално строителство и проектиране”, тел. 0554 29364, 0554 29399.
.
Публикувано 02 Sep 2011 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNews