Архив обяви община Несебър

Община Несебър уведомява заинтересуваните лица, че относно забавянето при изграждането на улиците в ж.к.”Черно море” съществуват обективни причини, изразяващи се в следното
При извършване на изкопните работи се установиха подземни комуникации – ел. кабели, слаботокови комуникации, водопроводни отклонения, които не са положени на дълбочина, съответстваща на нормативните изисквания и попадат в конструкцията на пътното платно. Част от уличния водопровод не е положен на дълбочина съгласно проектните и нормативни изисквания и също попада в конструкцията на пътя. Установи се наличието на тласкател за мръсна вода, отвеждащ отпадните води на гр. Несебър, попадащ над нивото на улиците, през които преминава, което налага нуждата от изработване на проект за решаването на този проблем. Някои от сградите, изпълнени след изготвянето на проекта за улиците в ж.к.”Черно море”, остават на по-ниско от тяхното ниво. Всичко това налага допълнителни проектантски решения, което от своя страна води до забавяне завършването на обекта.

Освен това ВиК дружеството прокарва сградни отклонения за бъдещо водоснабдяване на незастроените парцели, за да се избегне последващо разрушаване на асвалтовата настилка на улиците, което от своя страна също води до забавяне на строителния процес.

.
Публикувано 01 Sep 2011 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNews