Архив обяви община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР - З А П О В Е Д N 1368 гр.Несебър, 18.08.2011 г.
ОТНОСНО: Образуване на избирателни секции за произвеждане на избори
за президент и вицепрезидент на Република България и за
общински съветници и кметове на 23.10.2011 г.

На основание чл.71, ал.2 и 3 от Изборния кодекс и във връзка с чл.44, ал.1, т.8 от ЗМСМА,


О П Р Е Д Е Л Я М :


ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на Република България и за общински съветници и кметове на 23.10.2011 г., съгласно приложението, което е неразделна част от настоящата заповед.
Настоящата заповед да се обяви на населението чрез публикуване в медиите и поставяне на информационното табло в Община Несебър, а копия от нея да се предоставят на общинските ръководства на парламентарно представените партии и коалиции.
Контролът по изпълнение на заповедта възлагам на секретаря на общината.ЗА КМЕТ НА ОБЩИНАТА:......../п/.............
/ В. Борисов /
Съгл.заповед N 1227/19.07.2011 г.

СЪГЛАСУВАЛ:......................
/ В. Радев /

П Р И Л О Ж Е Н И Е
КЪМ ЗАПОВЕД N 1368/18.08.2011 г.
НА КМЕТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

ОБЩИНА НЕСЕБЪР АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРИТОРИАЛНО ДЕЛЕНИЕ ПО ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ
.
Публикувано 19 Aug 2011 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNews