Архив обяви община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ Изх.N 94-00-4193/03.08.2011 год.
С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че е изработен проект за ПУП-ПРЗ за имоти с идентификатор 61056.501.1, 61056.501.2, 61056.501.3 и 61056.501.4 по кадастрална карта на с.Равда .
Проектът касае план за регулация и застрояване на имоти с идентификатори 61056.501.1, 61056.501.2, 61056.501.3 и 61056.501.4 по кадастрална карта на с.Равда, образувани от НПИ N482 по КВС на с.Равда. За НПИ N482 е бил изготвен, процедиран и одобрен със заповед N63/07.11.1997 год. ПУП-ПРЗ, същата е прогласена за нищожна.С настоящия проект регулационните граници се провеждат по имотните граници на имоти с идентификатори 61056.501.1, 61056.501.2, 61056.501.3 и 61056.501.4, като номерацията на новопредвидените УПИ следва тези по отменения план. От имот 61056.501.1 се обособява УПИ I-1 в кв.60 с площ 479 кв.м, от имот 61056.501.2 се обособява УПИ XIV-2 с площ 452 кв.м, от имот 61056.501.3 се обособява УПИ XIII-3 с площ 458 кв.м, от имот 61056.501.4 се обособява УПИ II-4 с площ 470 кв.м.
С плана за застрояване се регламентират в застройка законно изградени сгради в УПИ I-1 и УПИ II-4, кв.60. За новообразуваните УПИ се въвежда усгройствена зона „Жс” и се установяват устройствени показатели: Кплътност=45%, Кинтензивност=1,4, максимална височина Н=10,00м и минималн озоленена площ от 50%.
Проектът се намира в отдел “УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”10 ет.3 ст.36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 30-дневен срок от публикуване на съобщението до Община Несебър.
Телефон за контакт: 0554 29331


.
Публикувано 05 Aug 2011 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNews