Архив обяви община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
ДО
ОБЩИНСКИТЕ РЪКОВОДСТВА
НА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ ОТ ПАРТИИ И ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ ОТ ПАРТИИ, КОИТО ИМАТ ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

П О К А Н А


За провеждане на консултации за съставяне на ОИК за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на Република България и общински съветници, кметове на общини и кметства на 23.10.2011 г.
На основание чл.30, ал.2 от Изборния Кодекс, p5, т.3 от Допълните разпоредби на ИК и съобразно указанията, дадени в Решение N30/18.07.2011г. на ЦИК, Ви каня на 08.08.2011 год. от 10,00 часа в заседателната зала на Община Несебър, ул.”Еделвайс” N10 за провеждане на консултации за определяне състава и броя на членовете на Общинската избирателна комисия.
Съгласно чл.30, ал.2, т.1, 2 и 3 и чл.16, ал.2 от Изборния кодекс, и Решение N30/18.07.2011г. на ЦИК, моля подгответе и носете със себе си следните документи:
а) писмено предложение за състав на ОИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията от партии, която ги предлага;
б) заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията издадено не по-рано от 21.06.2011 г. или заверено от представителя на коалицията от партии копие от решение за образуване на коалицията от партии, с което се удостоверяват пълномощията на представляващия/те съответната партия или представляващия/те коалицията от партии лица;
в) пълномощно от представляващия съответната партия или представляващите коалицията от партии лица, в случаите когато в консултациите участват упълномощени лица;
г) копие от диплом за завършено образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше учебно заведение (в случай че все още няма издаден диплом) и декларация от всяко лице, предложено за член на ОИК, че отговаря на изискванията на Изборния кодекс, http://www.cik.bg/docs/1311069235.doc
Изискуемите по Изборния кодекс горепосочени документи остават като неразделна част от протокола на консултациите и се изпращат с предложението на кмета на общината до ЦИК.

На основание т.4 от Решение N 30/18.07.2011г. на ЦИК http://www.cik.bg/?resh=236/, настоящата покана да се публикува на интернет страницата на Община Несебър, както и на таблото за обявления на Общината.

С уважение:

За Кмет на Община Несебър съгл.Заповед N1227/19.07.2011г
ИВАН ГУРГОВИзтегли оригинален файл оттук!


.
Публикувано 02 Aug 2011 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNews