Архив обяви община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р - СЪОБЩЕНИЕ
Относно: Инвестиционно предложение: „Почистване на речното корито и изграждане на съоръжения за предотвратяване на наводнения на р. Хаджийска, Община Несебър” с възложител: ОБЩИНА НЕСЕБЪР


Община Несебър съобщава на всички заинтересовани лица, че със Становище с изх. N3030/20.05.2011г., Директорът на РИОСВ – Бургас е постановил, че инвестиционно предложение „Почистване на речното корито и изграждане на съоръжения за предотвратяване на наводнения на р. Хаджийска, Община Несебър” с възложител: ОБЩИНА НЕСЕБЪР попада в обхвата на Приложение N2, т.1, буква „з” и подлежи на преценяване необходимостта от извършване на оценка за въздействието върху околната среда.
Предмет на инвестиционното предложение е ограничаване на рисковете и щетите за живота на населението и гостите на община Несебър, чрез почистване на речното корито и изграждане на съоръжения за предотвратяване на наводнения на р. Хаджийска.
Корекционните мероприятия се състоят в:
- промяна на надлъжния наклон на коритото, като се увеличава до 0.0005 чрез удълбаване на речното дъно до котата на отлива (-0.40м) в долния край на участъка;
- подобряване на коефициента на грапавина чрез основно почистване от растителност и наноси и премахване на обратните и напречните наклони в напречните сечения;
- извършване на преоформяне на съществуващата корекция (при запазване на сегашното и трасе), с широчина на дъното 33.6м, наклон на откосите 1:2 и височина на дигите до 3.5м.
Теренът, предвиден за реализация на горецитираното инвестиционно предложение не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитени територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологично разнообразие.

С текста на Становището и изготвените проекти за „Почистване на речното корито и изграждане на съоръжения за предотвратяване на наводнения на р. Хаджийска, Община Несебър” могат да се запознаят всички желаещи в срок до 14 дни в сградата на Община Несебър, ул. „Еделвайс” 10, ет.6, ст.68 – отдел „Капитално строителство и проектиране”, тел. 0554 29364, 0554 29399.


.
Публикувано 13 Jul 2011 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNews