Архив обяви община Несебър

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
по чл.32 от ДОПК
N 019/ 07.07.2011г.

изтегли оригинален файл

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Несебър, Отдел ”Местни данъци и такси”, при ИВАН ЗАХАРИЕВ ЗАХАРИЕВ на длъжност СТАРШИ ЕКСПЕРТ,
в ОТДЕЛ “МДТ”, ОФИС N3, от 8.30 часа до 17.00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължения по декларации N019/14.06.2011г. и покана N 019/14.06.2011г. за доброволно изпълнение на Акт на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.


ОРГАН ПО ПРИХОДИТЕ:
(П) (И.ЗАХАРИЕВ)


Дата на поставяне на съобщението: 07. 07 . 2011г.
Дата на публикуване в Интернет: 07. 07 . 2011г.
Дата на сваляне на съобщението: 20.07. 2011г.

Отпечатано в 3(три) екземпляра:
Екз.N1 за Отдел “МДТ” при Община Несебър;
Екз.N2 за Място за връчване на съобщения;
Екз.N3 за Връзки с обществеността при Община Несебър – връчено 07.07.2011г..
Публикувано 06 Jul 2011 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNews